Ấn phẩm

Nghiên cứu thực nghiệm tác dụng chống trầm cảm và cải thiện trí nhớ của chế phẩm từ sâm Ngọc Linh và Cordyceps militaris (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022 (Trang 178 - 183)

 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

TÁC DỤNG CHỐNG TRẦM CẢM VÀ CẢI THIỆN TRÍ NHỚ

CỦA CHẾ PHẨM TỪ SÂM NGỌC LINH VÀ CORDYCEPS MILITARIS

Hà Quang Thanh1, Đào Trần Mộng1, Nguyễn Mai Trúc Tiên, Chung Thị Mỹ Duyên1,

Trương Thị Phương Lan2, Dương Thị Mộng Ngọc2, Nguyễn Hoàng Minh1,*

1Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh;

2Công ty TNHH Sâm Sâm - Quảng Nam

*Email: hoangminhtkd90@gmail.com

(Nhận bài ngày 04 tháng 4 năm 2022)

 

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá tác dụng chống trầm cảm và cải thiện trí nhớ của viên nang mềm phối hợp các cao chiết từ sâm Ngọc Linh và Cordyceps militaris (viên nang mềm SATONIC) trên thực nghiệm chuột nhắt bơi bắt buộc của Porsolt và trên mô hình gây suy giảm trí nhớ chuột bằng scopolamin. Kết quả cho thấy viên nang mềm phối hợp các cao chiết từ sâm Ngọc Linh và Cordyceps militaris ở liều 0,5 và 1 viên/kg thể hiện tác dụng chống trầm cảm tương tự với fluoxetin liều 20 mg/kg trên chuột bị stress cô lập và có tác dụng tăng cường khả năng học tập - ghi nhớ, tương tự với thuốc đối chiếu Tanakan® liều 40 mg/kg trên chuột nhắt bị gây suy giảm trí nhớ với scopolamin.

Từ khóa: Sâm Ngọc Linh, Cordyceps militaris, Stress cô lập, Trầm cảm, Scopolamin.

Summary

Experimental Study on Antidepressant and Memory - Enhancing Effects of a Preparation
from Panax vietnamensis and Cordyceps militaris

This study was to evaluate antidepressant and memory enhancing effects of the capsules made from Panax vietnamensis and Cordyceps militaris extracts (named as SATONIC capsules). The result showed that the capsules made from Panax vietnamensis and Cordyceps militaris extracts at the oral dose of 0.5 to 1 capsules/kg mouse body weight in stressed mice significantly induced antidepressant effect which was equivalent to fluoxetine (20 mg/kg). Besides, pretreatment of the capsules made from Vietnamese ginseng and Cordyceps militaris extracts significantly exhibited the improving effect on scopolamine-induced memory impairment in mice to normal. The effect of the capsules made from Panax vietnamensis and Cordyceps militaris extracts was similar to reference drug Tanakan® (40 mg/kg).
Keywords: Panax vietnamensis, Cordyceps militaris, Depression, Isolation stress, Scopolamine.

(Nguồn tin: )