Ấn phẩm

Phân lập một số saponin từ rễ củ tam thất trồng tại Việt Nam trước và sau chế biến (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018 (Trang 3 - 10)

 

 

PHÂN LẬP MỘT SỐ SAPONIN TỪ RỄ CỦ TAM THẤT

TRỒNG TẠI VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU CHẾ BIẾN

Bùi Thị Thu Hà1,2, Trần Thanh Hà2, Nguyễn Thị Thu2, Đỗ Thị Hà2,*,

Vũ Mạnh Hùng3, Nguyễn Thanh Hải4

1Khoa Dược - Bệnh viện 19-8 - Bộ Công an; 2Viện Dược liệu; 3Học viện Quân y;

4Khoa Y Dược -  Đại học Quốc gia Hà Nội

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 22 tháng 12 năm 2017)

Tóm tắt

Nghiên cứu thành phần hóa học của phân đoạn n-butanol từ cao chiết 80% methanol rễ củ tam thất trước và sau chế biến, đã phân lập được tương ứng 4 hợp chất (1 - 4) và 2 hợp chất (5 - 6). Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định là ginsenosid Rg1 (1), ginsenosid Re (2), ginsenosid Rd (3), ginsenosid Rb1 (4), ginsenosid Rg3 (5) và ginsenosid Rh1 (6) dựa trên so sánh các phổ NMR, MS với dữ liệu phổ của các hợp chất này trong các tài liệu tham khảo.

Từ khóa: Tam thất, Ginsenosid Rg1, Ginsenosid Re, Ginsenosid Rd, Ginsenosid Rb1, Ginsenosid Rg3, Ginsenosid Rh1.

Summary

Isolation of Several Saponins from Unprocessed and Processed Rhizoma of

Panax notoginseng Cultivated in Vietnam

Chemical investigation of the n-butanol fraction from the 80% methanol extract of unprocessed and processed rizhome of Panax notoginseng afforded 4 compounds (1 - 4) and 2 compounds (5 - 6), respectively. Their structures were identified to be ginsenoside Rg1 (1), ginsenoside Re (2), ginsenoside Rd (3), ginsenoside Rb1 (4), ginsenoside Rg3 (5), and ginsenoside Rh1 (6) by comparing their physicochemical properties and spectroscopic data, such as NMR, MS with those in the literature.

Keywords: Panax notoginseng, Ginsenoside Rg1, Ginsenoside Re, Ginsenoside Rd, Ginsenoside Rb1, Ginsenoside Rg3, Ginsenoside Rh1.

(Nguồn tin: )