Ấn phẩm

Phân lập và đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro của một số dẫn xuất acid mono-caffeoylquinic từ lá actiso (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019 (Trang 74 - 80)

 

PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA IN VITRO CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT ACID MONO-CAFFEOYLQUINIC TỪ LÁ ACTISO

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt1,*, Vũ Thị Thanh Tuyền1, Đỗ Thị Hồng Tươi2, Phạm Đông Phương1

1Bộ môn Dược liệu - Khoa Dược - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;

2Bộ môn Dược lý - Khoa Dược - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

*Email: anhnguyettn@ump.edu.vn

(Nhận bài ngày 08 tháng 8 năm 2018)

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này đã phân lập được 4 dẫn xuất acid mono-caffeoyl quinic từ cao n-butanol của lá actiso (Cynara scolymus L.) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng áp suất trung bình (MPLC) và sắc ký lỏng hiệu năng cao bán điều chế (semi-preparative HPLC). Bằng các phương pháp phân tích khối phổ (MS) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), cấu trúc của các chất phân lập được xác định là acid 1-caffeoylquinic (1), acid 3-caffeoylquinic (2), acid chlorogenic (3) và acid 4-caffeoylquinic (4). Tất cả các chất phân lập ngoại trừ chất 3 lần đầu tiên được công bố trong lá actiso ở Việt Nam. Bốn dẫn xuất acid mono-caffeoylquinic lần đầu được đánh giá tác dụng chống oxy hóa in vitro trên mô hình quét gốc tự do DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical) và hoạt tính ức chế peroxy hóa lipid bằng thử nghiệm MDA (Malondialdehyd).

Từ khóa: Acid mono-caffeoylquinic, Acid chlorogenic, Cynara scolymus, Actiso, DPPH, MDA.

Summary

Isolation and Evaluation of Antioxidant Properties in vitro of some Mono-Caffeoylquinic Acid Derivatives from Artichoke Leaves (Cynara scolymus L.)

In this work, four caffeoylquinic acid derivatives were isolated from the n-butanol soluble fraction of Artichoke (Cynara scolymus L.) leaves by MPLC and semi-preparative HPLC. On the basis of mass spectrometry (MS) and nuclear magnetic resonance (NMR) techniques, the purified compounds were determined as 1-caffeoylquinic acid (1), 3-caffeoylquinic acid (2), chlorogenic acid (3) and 4-caffeoylquinic acid (4). All of the isolates except for compound 3 were reported for the first time from Artichoke leaves in Vietnam. For in vitro study on antioxidant activity, the free radical scavenging effect on 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH) test and the anti-lipid peroxidation effect on malondialdehyde (MDA) test of four mono-caffeoylquinic acids were performed for the first time.

Keywords: Mono-caffeoyl quinic acid, Chlorogenic acid, Cynara scolymus, Artichoke, DPPH, MDA.

(Nguồn tin: )