Ấn phẩm

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất của cây rau mương (Tạp chí Dược liệu, tập 29, số 1/2024)

Tạp chí Dược liệu, tập 29, số 1/2024 (Trang 11 - 16)

 

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC

MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CÂY RAU MƯƠNG

Cao Lý Tấn Thông1, Nguyễn Thành Triết1, Nguyễn Diệp Xuân Kỹ2,

Hà Quang Thanh3, Nguyễn Thị Ngọc Đan4, Chung Thị Mỹ Duyên1,*

1Khoa Y học Cổ truyền, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;

2Viện Công Nghệ Hóa Học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

3Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh;

4Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh, Viện Dược liệu

*Email:duyenchung.86@gmail.com

(Nhận bài ngày 14 tháng 3 năm 2023)

 

Tóm tắt

Tám hợp chất gồm β-sitosterol - stigmasterol trong một hỗn hợp (1), acid ursolic (2), acid oleanolic (3), lupeyl myristat (4), urs-12-en-2α,3β,7β,16α-tetraol (5), daucosterol (6), luteolin (7) đã được phân lập từ các phân đoạn n-hexan và ethyl acetat của cây rau mương (Ludwigia octovalvis (Jacq.) Ravens). Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng phổ khối lượng (MS) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR). Bài báo lần đầu tiên công bố các hợp chất 45 được phân lập từ L. octovalvis.

Từ khóa: Rau mương, Ludwigia octovalvis, Acid ursolic, Acid oleanolic, Lupeyl myristat, Urs-12-en-2α,3β,7β,16α-tetraol, Luteolin.

Summary

Isolation and Identification of some Compounds from Ludwigia octovalvis

Eight compounds were isolated from the n-hexane and ethyl acetate fractions of Ludwigia octovalvis (Jacq.) Ravens including a mixture of β-sitosterol - stigmasterol (1), ursolic acid (2), oleanolic acid (3), lupeyl myristate (4), urs-12-en-2α,3β,7β,16α-tetraol (5), daucosterol (6), and luteolin (7). The structures of these compounds were elucidated by mass spectrometry (MS) and nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). Compounds 4 and 5 were isolated from L. octovalis for the first time.

Keywords: Ludwigia octovalvis, Ursolic acid, Oleanolic acid, Lupeyl myristat, Urs-12-en-2α,3β,7β,16α-tetraol, Luteolin. 

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu)