Ấn phẩm

Phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá tác dụng độc tính tế bào của một số hợp chất từ thân rễ loài tri mẫu ở Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018 (Trang 339 - 345)

 

 

phân lập, xác định cấu trúc và ĐÁNH GIÁ

TÁC DỤNG ĐỘC TÍNH TẾ BÀO CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT

TỪ THÂN rỄ LOài TRI mẪU Ở Việt nam

Phạm Văn Khang*, Thẩm Hương Thảo, Đào Mai Phương, Ngô Đức Hiếu

Khoa Hóa học, Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

*Email: phamvankhang@dhsptn.edu.vn

(Nhận bài ngày 29 tháng 5 năm 2018)

Tóm tắt

Từ phân đoạn ethyl acetat của dịch chiết ethanol thân rễ cây tri mẫu đã phân lập được bốn hợp chất, bao gồm: (-)-nyasol (1), (-)-4′-O-methylnyasol (2), ethyl D-fructofuranosid (3) và acid caffeic (4),  trong đó có hợp chất 3 4 lần đầu tiên được phân lập từ loài thực vật này. Cấu trúc của các chất được xác định dựa trên dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1D và 2D, kết hợp với phổ khối lượng và so sánh với các tài liệu tham khảo. Hoạt tính gây độc tế bào ung thư được thực hiện trên hai dòng tế bào ung thư HeLa và A549. Kết quả nhận thấy chất 1, 24 thể hiện hoạt tính ức chế cả hai dòng tế bào ung thư đã dùng trong thử nghiệm.

Từ khóa: Anemarrhena asphodeloides, (-)-nyasol, (-)-4′-O-methylnyasol, Acid caffeic, Ethyl D-fructofuranosid.

Summary

Isolation, Structural Identification and Evaluation of Cytotoxic Activity of some Compounds from Anemarrhena asphodeloides Bunge Rhizomes in Vietnam

From the ethyl acetate fraction of ethanolic extract of Anemarrhena asphodeloides Bunge rhizomes led to the isolation of four compounds, including (-)-nyasol (1), (-)-4′-O-methylnyasol (2), ethyl D-fructofuranoside (3) and  acid caffeic (4), among them, compounds 3 and 4 are isolated from this plant for the first time. Their chemical structures were determined by using some spectroscopic methods including 1D and 2D NMR, MS data and comparison of spectral data with previously reported values in the literature. The cytotoxic activities of isolated compounds were evaluated against HeLa and A549 cancer cell lines. The results show that compounds 1, 2 and 4 exhibited cytotoxic activities against both cancer cell lines.

Keywords: Anemarrhena asphodeloides Bunge, (-)-nyasol, (-)-4′-O-methylnyasol, Caffeic acid, Ethyl D-fructofuranoside.

(Nguồn tin: )