Ấn phẩm

Phát triển phương pháp phân tích định lượng đồng thời loganin và acid chlorogenic trong kim ngân cuộng bằng HPLC-UV (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019 (Trang 85 - 90)

 

PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI LOGANIN VÀ ACID CHLOROGENIC TRONG KIM NGÂN CUỘNG

BẰNG HPLC-UV

Nguyễn Thị Hà Ly, Trịnh Thị Nga, Phương Thiện Thương, Nguyễn Thị Hằng,

Nguyễn Thị Phương*

Viện Dược liệu

*Email: vudangquang148@gmail.com

(Nhận bài ngày 20 tháng 3 năm 2019)

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phát triển phương pháp phân tích định lượng đồng thời loganin và acid chlorogenic trong dược liệu kim ngân cuộng bằng kỹ thuật HPLC-UV. Các điều kiện phân tích sắc ký HPLC-UV gồm có: cột Ascentis C18 (250 x 4,6 mm; 5 µm), pha động là nước chứa 0,1% acid phosphoric (A) và acetonitril (B) với tỷ lệ rửa giải 20/80 (A/B, v/v); tốc độ dòng: 1 ml/phút; detector UV/VIS, bước sóng phát hiện đối với loganin và acid chlorogenic lần lượt là 236 nm và 327 nm. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp xây dựng có độ lặp lại cao (các giá trị RSD% đều nhỏ hơn 3%), độ chính xác cao (hiệu suất thu hồi đối với loganin và acid chlorogenic đều đạt trong khoảng 92 - 105%) và độ nhạy tốt (LOD và LOQ của loganin lần lượt là 2 ppm và 6,6 ppm, của acid chlorogenic lần lượt là 1 ppm và 3,3 ppm). Áp dụng phương pháp xây dựng được nhằm đánh giá hàm lượng loganin và acid chlorogenic trong các mẫu Kim ngân cuộng Caulis cum folium Lonicerae trồng tại một số vùng khác nhau ở Việt Nam (Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Giang). Kết quả thu được cho thấy, hàm lượng acid chlorogenic dao động từ 0,07% đến 0,29% và hàm lượng loganin dao động từ 0,03% đến 0,26%. Kết quả thu được là cơ sở gợi ý nâng cấp chuyên luận dược liệu kim ngân cuộng Caulis cum folium Lonicerae trong Dược điển Việt Nam.

Từ khóa: Kim ngân cuộng, Caulis cum folium Lonicerae, Loganin, Acid chlorogenic, HPLC-UV.

Summary

Development and Validation of HPLC-UV for Simultaneous Quantitative Determination of Loganin
and Chlorogenic Acid in
Caulis Cum Folium Lonicerae

In this study, we developed an analytical method for simultaneous quantitative determination of loganin and chlorogenic acid in Caulis cum folium Lonicerae using HPLC-UV. The HPLC-UV conditions: Ascentis C18 column (250 x 4.6 mm; 5 µm), mobile phase is a mixture of 0.1% phosphoric acid (A) and acetonitrile (B) with ratio 20/80 (A/B, v/v); flow rate of 1ml/min; detector UV/VIS (236 nm for loganin, 327 nm for chlorogenic acid). The developed method was showed high repeatability (RSD% values < 3%), high accuracy (recoveries of loganin and chlorogenic acid were 92 - 105%) and good sensitivity (LOD and LOQ of loganin were 2 ppm and 6.6 ppm, respectively, LOD and LOQ of chlorogenic acid were 1 ppm and 3.3 ppm, respectively). Applying this method for quantitative assay of loganin and chlorogenic acid in some Caulis cum folium Lonicerae samples cultivated in Vietnam (Cao Bang, Lang Son, Bac Giang, Ha Giang provinces), the content of chlorogenic acid was determined to be 0.07 - 0.29% and the content of loganin was determined to be 0.03 - 0.26%. This study proposed suggestion to upgrade the monograph of Caulis cum folium Lonicerae in the Vietnamese Pharmacopoeia.

Từ khóa: Caulis cum folium Lonicerae, Loganin, Chlorogenic acid, HPLC-UV.

(Nguồn tin: )