Ấn phẩm

Sàng lọc các hợp chất ức chế enzym - glucosidase của cây xấu hổ trên mô hình in silico (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 6/2020 (Trang 341 - 351)

 

SÀNG LỌC CÁC HỢP CHẤT ỨC CHẾ ENZYM a-GLUCOSIDASE
CỦA CÂY XẤU HỔ TRÊN MÔ HÌNH IN SILICO

Phạm Thị Lan1,2, Nguyễn Hồng Nhung3, Tạ Thị Thu Hằng3, Vũ Khánh Linh3,

Nguyễn Thị Ngọc Huyền3, Phạm Thị Nguyệt Hằng2, Bùi Thanh Tùng3,*

1Khoa Dược - Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; 2Viện Dược liệu;

3Đại Học Y Dược - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

*Email: tungasia82@gmail.com

(Nhận bài ngày 09 tháng 9 năm 2020)

Tóm tắt

Đái tháo đường có đặc trưng là tăng đường huyết do sự rối loạn bài tiết insulin từ tế bào β của tuyến tụy, hoạt động của insulin hoặc cả hai. Enzym α-glucosidase là một đích phân tử quan trọng trong điều trị bệnh đái tháo đường typ 2. Cây xấu hổ (Mimosa pudica Linn.) được chứng minh có tác dụng trong điều trị bệnh đái tháo đường. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá khả năng ức chế enzym α- glucosidase của các hợp chất trong cây xấu hổ trên mô hình sàng lọc ảo. Dựa trên các công bố trước đây chúng tôi thu thập được 53 hợp chất và đánh giá tác dụng ức chế enzym α- glucosidase trên mô hình in silico. Kết quả cho thấy 7 hợp chất có khả năng ức chế cao nhất và cao hơn chất chứng dương acarbose bao gồm: rutin; 9-Imino-12-phenyl-10,11-dioxa tricyclo[6.2.2.01,6]dodecan-7,7,8-tricarbonitril; apigenin-7-glucosid; 1,4,6-trigalloyl-beta-D-glucopyranose; stigmasterol; avicularin và quercetin. Trong số các chất đó, có 6 hợp chất có đặc tính “giống thuốc” do đáp ứng các tiêu chí của quy tắc Lipinski, trừ rutin. Phân tích các thông số dược động học bao gồm hấp thu, phân bố, chuyển hoá, thải trừ và độc tính (ADMET) bởi chương trình pkCSM cho thấy có hợp chất stigmasterol khả năng hấp thu ở ruột rất tốt và độc tính thấp. Do đó, hợp chất này rất tiềm năng trở thành thuốc điều trị bệnh đái tháo đường typ 2.

Từ khóa: Mimosa pudica, α- glucosidase, Đái tháo đường typ 2, Sàng lọc ảo, Docking phân tử, Acarbose.

Summary

Screening Bioactive Compounds from Mimosa pudica Linn for a-Glucosidase Inhibitory Activity

by Using Molecular Docking in silico Model

Diabetes mellitus is characterized by hyperglycemia resulting from a deficiency of insulin secretion from β cells of the pancreas, insulin action or both of them. The α-Glucosidase enzyme is an important molecular target in type 2 diabetes treatment. Mimosa pudica Linn. has been demonstrated to be effective in diabetes treatment. In this study, we screened bioactive compounds from Mimosa pudica Linn. for a-glucosidase inhibitory activity by using molecular docking in silico model. Based on the previous published data, we collected 51 compounds from Mimosa pudica Linn. The results obtained seven compounds with the highest inhibitory effect and higher than positive control acarbose compound, including rutin; 9-Imino-12-phenyl-10,11-dioxa tricyclo[6.2.2.01,6]dodecane-7,7,8-tricarbonitrile; apigenin-7-glucoside; 1,4,6-trigalloyl-beta-D-glucopyranose; stigmasterol; avicularin; quercetin. Among of them, six compounds meet the criteria of Lipinski’s rule of five, except for rutin. Predicting the pharmacokinetic parameter properties including absorption, distribution, metabolism, elimination and toxicity (ADMET) by the pkCSM program revealed stigmasterol has very good intestinal absorption and low toxicity. Therefore, this compound is very potential to become drugs in the treatment of type 2 diabetes.

Keywords: Mimosa pudica, α- Glucosidase, Type 2 diabetes treatment, in silico, Molecular docking, Acarbose.

(Nguồn tin: )