Ấn phẩm

Sàng lọc in silico các hợp chất flavonoid có tác dụng ức chế enzym chuyển angiotensin định hướng điều trị tăng huyết áp (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021 (Trang 234 - 239)

 

SÀNG LỌC IN SILICO CÁC HỢP CHẤT FLAVONOID

CÓ TÁC DỤNG ỨC CHẾ ENZYM CHUYỂN ANGIOTENSIN

ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

Cao Thị Xuân Quỳnh1, Nguyễn Bảo Kim1, Vũ Mạnh Hùng2, Bùi Thanh Tùng1,*

1Đại Học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội; 2Học viện Quân Y

*Email: tungasia82@gmail.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 6 năm 2021)

Tóm tắt

Tăng huyết áp là một bệnh lý mạn tính và là căn nguyên của nhiều biến chứng tim mạch nghiêm trọng. Enzym chuyển angiotensin (ACE) là một đích quan trọng trong điều trị tăng huyết áp. Nghiên cứu này có mục tiêu tìm kiếm các hợp chất flavonoid có khả năng ức chế ACE bằng phương pháp docking phân tử. Từ 116 hợp chất flavonoid trên cơ sở dữ liệu PubChem, kết quả docking cho 77 hợp chất có tác dụng ức chế ACE mạnh hơn chứng dương lisinopril. Phân tích quy tắc Lipinski thu được 23 hợp chất đều có đặc tính giống thuốc. Theo kết quả phân tích ADMET, 2 hợp chất là rotenon và amorphigenin có tiềm năng trở thành thuốc điều trị tăng huyết áp.

Từ khóa: Flavonoid, Enzym chuyển angiotensin (ACE), Tăng huyết áp, Molecular docking, in silico.

Summary

Screening in silico Flavonoid Compounds as Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors for Hypertension Treatment

Hypertension, a chronic disease, is the cause of many serious cardiovascular complications. Angiotensin-converting enzyme (ACE) is an important target for the treatment of hypertension. This study aimed to find flavonoid compounds with ACE inhibition activity using molecular docking method. From 116 flavonoids from PubChem database, molecular docking results showed that there were 77 compounds with stronger ACE inhibitory effect than the positive control lisinopril. Lipinski's criteria rule analysis yielded 23 compounds that have drug-like properties. According to the results of ADMET analysis, two compounds including rotenone and amorphigenin were suggested to be potential antihypertensive drugs.

Keywords: Flavonoid, Angiotensin converting enzyme, Hypertension, in silico, Molecular docking.

 

(Nguồn tin: )