Ấn phẩm

Saponin, flavonoid và acid phenolic từ cây ngấy hương (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021 (Trang 222 - 225)

 

SAPONIN, FLAVONOID VÀ ACID PHENOLIC

TỪ CÂY NGẤY HƯƠNG

Phạm Nguyễn Anh Thư1, Nguyễn Thị Ái Nhung2, Trần Thị Vân Anh1,*

1Khoa Dược, Đại Học Y Dược tp. Hồ Chí Minh, 2 Khoa Hóa, Đại học Khoa học Huế

*Email: ttvananh@ump.edu.vn

(Nhận bài ngày 08 tháng 7 năm 2021)

Tóm tắt

Hai saponin (suavissimosid F1 (1) và niga-ichigosid F1 (2)) cùng một flavonoid (apigenin (3)) và hai acid phenolic (acid vanillic (4) và acid protocatechuic (5)) được phân lập từ cao ethanol của phần trên mặt đất cây ngấy hương (Rubus cochinchinensis Tratt.) thu hái tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Cấu trúc của các hợp chất được xác định dựa trên phân tích phổ MS, phổ cộng từ hạt nhân 1D-NMR, 2D-NMR cũng như so sánh với dữ liệu NMR trong tài liệu tham khảo. Các hợp chất 2 - 5 lần đầu tiên được phân lập từ Rubus cochinchinensis.

Từ khóa: Rubus cochinchinensis, Saponin, Apigenin, Acid vanillic, Acid protocatechuic.

Summary

Saponins, Flavonoid and Phenolic Acids from the Aerial Parts of Rubus cochinchinensis Tratt.

Two saponins (suavissimoside F1(1) and niga-ichigoside F1 (2)) together with one flavonoid (apigenin (3)) and two phenolic acids (vanillic acid (4) and protocatechuic acid (5)) were isolated from the ethanol extract of aerial parts of Rubus cochinchinensis Tratt. collected from Thua Thien Hue province, Vietnam. The structures of these compounds were identified by MS, 1D-NMR and 2D-NMR spectra as well as by comparison with published NMR data in literatures. Compounds 2 - 5 were isolated from R. cochinchinensis for the first time.

Keywords: Rubus cochinchinensis, Saponin, Apigenin, Vanillic acid, Protocatechuic acid.

(Nguồn tin: )