Ấn phẩm

Tác động ức chế enzym HMG - CoA reductase của một số cao chiết từ dược liệu trong điều trị rối loạn lipid máu

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 1/2019 (Trang 34 - 40)

 

TÁC ĐỘNG ỨC CHẾ ENZYM HMG - CoA REDUCTASE CỦA MỘT SỐ
CAO CHIẾT TỪ DƯỢC LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU

Chung Thị Mỹ Duyên, Châu Lam Linh, Nguyễn Thị Thu Hương*

Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 04 tháng 12 năm 2018)

Tóm tắt

Đề tài nghiên cứu tác dụng ức chế HMG- CoA reductase (HMGR) in vitroin vivo của ​​các cao chiết cồn 45% từ lá sen , quả sung, quả thể nấm linh chi đỏ. Cao chiết cồn 45% của các dược liệu ở nồng độ cao nhất 4000 µg/ml chưa thể hiện tác dụng ức chế HMGR in vitro (<50%). Trong nghiên cứu in vivo, các cao chiết cao chiết cồn 45% từ lá sen (1,11-2,22 g/kg), quả sung (0,71- 1,24 g/kg), quả thể nấm linh chi đỏ (0,4 - 0,8 g/kg) đều thể hiện tác dụng hạ triglycerid, cholesterol huyết tương và ức chế HMGR ở thực nghiệm gây tăng lipid máu bằng tyloxapol (250 mg/kg, i.v.). Việc cho uống cao chiết nấm linh chi đỏ liều 0,8 g/kg làm giảm chỉ số triglycerid đạt ý nghĩa thống kê so với  atorvastatin liều 64 mg/kg (p = 0,016).  Các cao chiết từ lá sen 2,22 g/kg; quả sung 0,71 g/kg và quả thể nấm linh chi đỏ 0,8 g/kg có hoạt tính HMG - CoA redutase giảm so với lô chứng bệnh và tương tự atorvastatin. Những nghiên cứu tiếp cần được thực hiện để xác định tiềm năng của các dược liệu này trong hỗ trợ điều trị tăng cholesterol máu và các bệnh lý tim mạch.

Từ khóa:  Lá sen, Quả sung, Nấm linh chi đỏ, HMG - CoA reductase (HMGR), Tyloxapol, Triglycerid, Cholesterol.

 

Summary

HMG - CoA Reductase Inhibitory Effect of some Extracts from Medicinal Plants in Treatment of Hyperlipidemia

 The in vitro and in vivo studies were performed to investigate HMG-CoA reductase (HMGR) inhibitory effects of 45% ethanol extracts from Nelumbo nucifera leaves, Ficus racemosa fruits or Ganoderma lucidum fruit bodies. The 45% ethanol extracts of these medicinal plants at the highest concentration of 4000 μg/ml did not show inhibitory effect on HMGR (<50%). In the in vivo study, the extracts of Nelumbo nucifera leaves (1.11-2.22 g/kg), Ficus racemosa fruits (0.71- 1.42 g/kg) and Ganoderma lucidum fruit bodies (0.4 - 0.8 g/kg) reduced plasma triglycerides and total cholesterol levels, and inhibited HMGR in tyloxapol-induced hyperlipidemia (250 mg/kg, i.v.). Especially, administration of Ganoderma lucidum extract at dose of 0.8 g/kg reduced significantly triglyceride levels compared with atorvastatin at dose of 64 mg/kg (p = 0.016). Treatment with the extracts of Nelumbo nucifera leaves at 2.22 g/kg, Ficus racemosa fruits at 0.71 g/kg, and Ganoderma lucidum fruit bodies at 0.8 g/kg decreased HMGR activity which was equivalent to atorvastatin. Further investigation should be performed in order to confirm the potential of these medicinal materials as an alternative treatment for hypercholesterolemia and related cardiovascular diseases.

Keywords: Nelumbo nucifera, Ficus racemosa, Ganoderma lucidum, HMG - CoA reductase (HMGR), Tyloxapol, Triglyceride, Total cholesterol.

(Nguồn tin: )