Ấn phẩm

Tác dụng bảo vệ gan của bài thuốc phối hợp các dược liệu (bài thuốc BG) trên tổn thương gan thực nghiệm gây bởi paracetamol (Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 367 - 371)

 

 

TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA BÀI THUỐC PHỐI  HỢP CÁC DƯỢC LIỆU (BÀI THUỐC BG) TRÊN TỔN THƯƠNG GAN THỰC NGHIỆM GÂY BỞI PARACETAMOL

Hà Vân Oanh1,*, Vũ Văn Điền1, Chử Thị Thanh Huyền1, Nguyễn Trọng Thông2

1Đại học Dược Hà Nội; 2Đại học Y Hà Nội

*Email: havanoanh@gmail.com

(Nhận bài ngày 12 tháng 5 năm 2017)

Tóm tắt

Trên mô hình gây độc gan bằng paracetamol liều cao trên chuột nhắt trắng, cao đặc bài thuốc BG chiết bằng ethanol 40% đã thể hiện tác dụng bảo vệ gan. Ở liều cao đặc tương đương 6 g dược liệu/ kg thể trọng chuột đã làm giảm khối lương gan 24,3%, làm hạ enzym AST 62,49%; ALT 66,66%. Ở liều cao đặc tương đương 12 g dược liệu /kg đã làm giảm khối lương gan 14%, làm hạ enzym AST 58,08%; ALT 52,63%. Tuy nhiên không thể hiện tác dụng chống oxy hóa (không làm giảm hàm lượng MDA trong dịch đồng thể gan).

Từ khóa: Paracetamol, ALT, AST, Malonyl dialdehyd (MDA), Độc gan. 

Summary

The Hepatoprotective Effect of BG Remedy on Paracetamol-Induced Hepatic Damage

The viscous extract of BG remedy macerated by ethanol 40% had hepatoprotective activity on the paracetamol-induced hepatic damage in mice. Oral administration of viscous extract of BG remedy at dose equivalent to 6g materials/kg body weight reduced liver mass by 24.3%, relieved serum content of AST by 62.49%; ALT by 66.66%. At dose equivalent to 12 g materials / kg body weight decreased liver mass 14%, relieved serum content of AST by 58.08%; ALT by 52.63%, but did not show antioxidant effects (there was no decrease of MDA content in the homogenized liver mass of mice).

Keywords: Paracetamol, ALT, AST, Malonyl dialdehyd (MDA), Hepatic damage.  

(Nguồn tin: )