Ấn phẩm

Tác dụng bảo vệ gan của cao chiết cồn từ rễ cây thần xạ hương (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018 (Trang  110 - 116)

 

 

TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT CỒN TỪ RỄ CÂY THẦN XẠ HƯƠNG

Nguyễn Hoàng Minh1, Mai Đình Trị2, Nguyễn Thị Thu Hương1,*

1Trung tâm Sâm và Dược liệu tp. Hồ Chí Minh  - Viện Dược liệu

2Viện Công nghệ Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 3 năm 2018)

Tóm tắt

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo tác dụng của cao chiết cồn 96% từ rễ cây thần xạ hương trên mô hình gây tổn thương gan bằng paracetamol ở chuột nhắt trắng. Kết quả cho thấy cao chiết cồn từ rễ cây thần xạ hương ở liều uống 0,8 g cao/kg và 1,6 g cao/kg thể hiện tác dụng làm giảm hoạt độ AST và ALT trong huyết tương chuột đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh lý, trong đó ở liều 1,6 g cao/kg cao chiết cồn từ rễ cây thần xạ hương có tác dụng tương tự như thuốc đối chiếu silymarin (liều 0,1 g/kg). Ngoài ra, cao chiết cũng như silymarin làm giảm hàm lượng malonyl dialdehyd và phục hồi hàm lượng glutathion trong gan chuột, thể hiện tác dụng bảo vệ gan trước tổn thương oxy hóa gây bởi các liều lặp lại paracetamol 250 mg/kg trong 14 ngày.

Từ khóa: Cây thần xạ hương (Luvunga scandens (Roxb). Buch. Ham.), Paracetamol, Tác dụng bảo vệ gan.

Summary

Hepatoprotective Effects of the Ethanol Extract from Luvunga scandens (Roxb.) Buch. Ham. Roots

The study was performed to investigate hepatoprotective effects of the 96% ethanol extract from Luvunga scandens (Roxb.). Ham. roots on hepatotoxicity model induced by paracetamol in mice. The results showed that the ethanol extract from Luvunga scandens (Roxb.). Buch. Ham. roots (at the doses of 0.8 g/kg and 1.6 g/kg) significantly decreased plasma AST and ALT levels as compared to pathological control, especially the extract effect at the dose 1.6 g/kg was the same as silymarin effect. The extract as well as silymarin (0.1 g/kg) significantly decreased malonyl dialdehyde and increased glutathione contents in mouse liver homogenates, suggesting the hepatoprotective effect on paracetamol (14-day repeated doses of 250 mg/kg)-induced oxidative damage in liver.
Keywords: Luvunga scandens (Roxb). Buch. Ham., Paracetamol, Hepatoprotective effect.

(Nguồn tin: )