Ấn phẩm

Tác dụng bảo vệ tế bào gan của cao định chuẩn quả me rừng trên mô hình gây tổn thương gan bằng carbon tetraclorid (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019 (Trang 108 - 112)

 

TÁC DỤNG BẢO VỆ TẾ BÀO GAN

CỦA CAO ĐỊNH CHUẨN QUẢ ME RỪNG TRÊN  HÌNH GÂY TỔN THƯƠNG GAN BẰNG CARBON TETRACLORID

Nguyễn Thùy Dương1,*, Nguyễn Thị Uyên1, Phạm Đức Vịnh1, Nguyễn Tùng Sơn1Lại Việt Hà2, Đỗ Thị Hà3, Phạm Thị Thúy3

1Đại học Dược Hà Nội; 2Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; 3Viện Dược liệu

*Email: duongnt@hup.edu.vn

(Nhận bài ngày 25 tháng 02 năm 2019)

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá tác dụng bảo vệ tế bào gan của cao chiết quả me rừng trên chuột nhắt trắng bị tổn thương tế bào gan bằng carbon-tetraclorid (CCl4). Chuột bị gây tổn thương gan bằng cách tiêm màng bụng dung dịch CCl4 1% trong dầu olive với mức liều 0,5 mL CCl4/kg cân nặng. Ảnh hưởng lên tế bào gan của cao định chuẩn quả me rừng được khảo sát bằng cách cho chuột uống các mức liều khác nhau 500, 1000 và 2000 mg/kg cân nặng liên tiếp 7 ngày trước khi gây độc. Silymarin liều 100 mg/kg cân nặng được sử dụng làm chứng dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cao định chuẩn quả me rừng ở các mức liều 500, 1000 và 2000 mg/kg cân nặng đều thể hiện tác dụng bảo vệ gan có ý nghĩa trên mô hình gây độc gan bằng CCl4 thông qua các tiêu chí ASAT - aspartat aminotransferase, ALAT - alanin aminotransferase, MDA - malondialdehyd, GSH - glutathion và SOD - superoxid dismutase (p < 0,05). Hình ảnh vi thể tế bào gan của lô chuột uống cao định chuẩn quả me rừng cải thiện hơn lô không được điều trị và tương tự lô chứng dương. Như vậy, cao định chuẩn quả me rừng ở các mức liều 500, 1000 và 2000 mg/kg cân nặng đều thể hiện tác dụng bảo vệ gan trên mô hình gây độc gan bằng CCl4.

Từ khóa: Quả me rừng, Carbon tetraclorid (CCl4), Bảo vệ gan, Silymarin.

Summary

Hepatoprotective Effect of Standardized Dry Extract from Phyllanthus emblica L. Fruits on Hepatotoxicity Model Induced by Carbon-Tetracloride in Mice

The study has been undertaken to evaluate the hepatoprotective activity of fruits extract of Phyllanthus emblica L. in the mouse model of carbon tetrachloride (CCl4) - induced  hepatotoxicity. Liver damage was induced in mice by intraperitoneal injection CCl4 1% at the dose of 0.5 mL/kg/body weight. Fruits extract of Phyllanthus emblica L. at doses of 500, 1000, and 2000 mg/kg body weight were administered seven days consecutively prior to CCl4 administration. Silymarin suspension at dose of 100 mg/kg body weight was used as a positive control. The present study shows that Phyllanthus emblica L. at three tested doses improve significantly the parameters of CCl4 induced liver injury including levels of serum transaminases (ASAT, ALAT); lipid peroxydation as well as glutathione (GSH) and superoxide dismutase (SOD) activities (p < 0,05). In histopathological examination, Phyllanthus emblica L. was showed improvement of liver cells against necrosis state and fatty degeneration, in comparison with control group, and similar with silymarin group. The results indicate that fruits extract of Phyllanthus emblica L. at doses of 500, 1000, and 2000 mg/kg body weight exhibit the hepatoprotective effect on CCl4-induced acute hepatotoxicity in mice.

Keywords: Phyllanthus emblica L., Carbon tetrachloride (CCl4), Hepatoprotective activity, Silymarin.

(Nguồn tin: )