Ấn phẩm

Tác dụng chống oxy hóa in vitro của vỏ quả cây lạc (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 221 - 224)

 

 

TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA IN VITRO CỦA VỎ QUẢ CÂY LẠC

Lê Thị Thanh Thảo1, Trần Minh Ngọc2,*

1Trường Cao đẳng y tế Hà Đông, Hà Nội;

2Viện Dược liệu

*Email: tmngocimm@yahoo,com

(Nhận bài ngày 23 tháng 3 năm 2017)

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, đánh giá tác dụng chống oxy hóa in vitro của cao chiết từ vỏ lạc với khả năng dọn các gốc tự do DPPH, anion superoxid (O2•-) và tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase. Cao chiết ethanol 50% (EtOH. ex) và cao phân đoạn ethyl acetat (EA. fr) của vỏ lạc thể hiện tác dụng mạnh loại bỏ gốc tự do DPPH với giá trị IC50 lần lượt  6,35 và 4,82   µg/mL, và loại bỏ gốc tự do superoxid với IC50 lần lượt là 8,57 và 2,91 µg/mL. Hơn thế, tác dụng ức chế mạnh sự hoạt động của xanthin oxidase một enzym tham gia quá trình chuyển hóa purin thành acid uric với giá trị IC50 lần lượt 10,28 và 5,57 µg/mL của cao chiết EtOH.ex và EA.fr. Kết quả cho thấy luteolin là thành phần hoạt chất chính trong cao chiết vỏ lạc có tác dụng chống oxy hóa và ức chế enzym xanthin oxidase.

Summary

The In vitro Antioxidant Activity of the Shell of Arachis hypogea L.

In this study, the in vitro antioxidant activities of  50% ethanol extract (EtOH. ex) and ethyl acetate fraction (EA. fr) of peanut shell were investigated. These extracts were found to have strong free radical scavenging activities against DPPH with IC50 values of 6.35 and 4.82 µg/ml, respectively and superoxide with IC50 values of 8.57 and 2.91 µg/ml, respectively. Furthermore, both of these remarkably inhibited xanthine oxidase  activity with IC50 values of 10,28  and 5,57 µg/ml, respectively. The result suggests that luteolin  is a main compound in the peanut shell  that contribute to the antioxidant activities and strong inhibition on xanthin oxidase.

Keywords: Peanut shell, luteolin, Antioxidant, Xanthine oxidase, Arachis hypogea L.

 

 


 

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)

tResourceLoader>