Ấn phẩm

Tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan của cây ban Hooker thu hái tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020 (Trang 251 - 256)

 

TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA VÀ BẢO VỆ GAN CỦA CÂY BAN HOOKER THU HÁI TẠI VIỆT NAM

Vũ Duy Hồng1,2, Nguyễn Mạnh Tuyển3,*, Nguyễn Minh Khởi2, Phương Thiện Thương2

1 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;

2Viện Dược liệu; 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: nmanhtuyen@gmail.com

(Nhận bài ngày 12 tháng 5 năm 2020)

Tóm tắt

Cây ban hooker (Hypericum hookerianum) đã được sử dụng thời gian dài trong y học dân gian nhờ tác dụng chống trầm cảm, chống co thắt, hạ huyết áp và kháng nấm. Ngoài ra, loài cây này còn thể hiện hoạt tính chống oxy hóa và bảo vệ gan trong một số nghiên cứu được công bố gần đây. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và bảo vệ gan của các phân đoạn dịch chiết từ phần trên mặt đất loài H. hookerianum. Tất cả các phân đoạn dịch chiết đều cho thấy khả năng chống oxy hóa, trong đó phân đoạn ethyl acetat có hoạt tính mạnh nhất thông qua hai tác dụng dọn gốc tự do DPPH (IC50 = 17,9 µg/ml) và superoxid (IC50 = 7,39 µg/ml). Tuy nhiên, chỉ có cao toàn phần thể hiện có tác dụng bảo vệ gan trên mô hình gây độc tế bào gan bằng paracetamol thông qua việc làm giảm có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) hoạt độ các enzym gan (ALT và AST), cũng như làm tăng hoạt độ enzym chống oxy hóa SOD trong tế bào gan. Cao phân đoạn ethyl acetat tuy có hoạt tính chống oxy hóa in vitro nhưng chưa chứng minh được khả năng bảo vệ tế bào gan trong thí nghiệm này. Các thí nghiệm đã bước đầu cho thấy tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan của cao chiết từ cây ban hooker (Hypericum hookerianum)

Từ khóa: Hypericum hookerianum, Hoạt tính dọn gốc tự do, DPPH, Superoxid, Bảo vệ gan, Gây tổn thương gan bằng paracetamol.

Summary

Antioxidant and Hepatoprotective Effects of Hypericum hookerianum Collected in Vietnam 

(Hypericum hookerianum Wight and Arn., Hypericaceae)

Hypericum hookerianum has been used in traditional medicine for a long time because of its anti-depression, antispasmodic, antihypertensive and antifungal properties. It also demonstrates antioxidant activity and hepatoprotective effect in some recent studies. The purpose of this work was to examine the antioxidant activity and hepatoprotective effect of fractionated extracts from aerial parts of H. hookerianum. Antioxidant activity was determined for all fractions, and ethyl acetate fraction had the most antioxidant activity in both DPPH assay (IC50 = 17.9 µg/ml) and superoxide scavenging (IC50 = 7.39 µg/ml). The administration of total extract from aerial parts of the plant exerted a significant reduction (p < 0.05) of liver transaminases (ALT and AST) as well as increased the activity of antioxidant enzyme SOD in liver tissue. This result showed hepatoprotective potential of H. hookerianum. Ethyl acetate fraction only showed antioxidant activity in vitro but not significant hepatoprotective activity in in vivo study. This study has demonstrated antioxidant and hepatoprotective properties of aerial parts from H. hookerianum

Keywords: Hypericum hookerianum, Radical scavenging activity, DPPH, Superoxide, Hepatoprotective, Paracetamol-induced liver injury.

(Nguồn tin: )