Ấn phẩm

Tác dụng chống viêm và giảm đau in vivo của phần trên mặt đất cây nho rừng (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018 (Trang 94 - 98)

 

 

TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM VÀ GIẢM ĐAU IN VIVO CỦA PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY NHO RỪNG

Phùng Thanh Long1,2, Đỗ Thị Hà1,*, Hà Vân Oanh3, Đỗ Thị Nguyệt Quế3,

Nguyễn Thị Huyền Trang3, Đỗ Thị Hoàng Hải2

1Viện Dược liệu; 2Đại Học Đại Nam; 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 21 tháng 3 năm 2018)

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, phân đoạn ethyl acetat của dịch chiết cồn phần trên mặt đất cây nho rừng (Vitis heyneana Roem. & Schult.) được đánh giá tác dụng giảm đau và chống viêm thông qua một số mô hình trên động vật. Kết quả cho thấy, phân đoạn này (liều 85 mg/kg và 250 mg/kg) thể hiện tác dụng chống viêm trên mô hình gây phù chân chuột và liều 85 mg/kg thể hiện tác dụng chống viêm trên mô hình tràn dịch màng bụng. Đặc biệt, phân đoạn này (liều 150 mg/kg và 450 mg/kg) thể hiện tác dụng giảm đau rõ rệt trên mô hình gây đau quặn bằng acid acetic.

Từ khóa: Nho rừng, Vitis heyneana, Chống viêm, giảm đau, In vivo.

Summary

In vivo Anti-inflammatory and Analgesic Activities of the Aerial Parts of Vitis heyneana

In the present study, the ethyl acetate fraction of ethanol extract of Vitis heyneana was assessed for anti-inflammatory and analgesic activities in experimental animals. The result shows that this fraction (in dose of 85 mg/kg and 250 mg/kg) has anti- inflammatory effect in carrageenan-induced paw oedema test, while it in dose of 85 mg/kg also has anti-inflammatory effect in carrageenan & formaldehyde-induced peritonitis test. Specially, this fraction (in dose of 150 mg/kg and 450 mg/kg) also has significant analgesic effect in acetic acid-induced writhing test.

Keywords: Wild Grape, Vitis heyneana, Anti-inflammation, Analgesic, In vivo.

(Nguồn tin: )