Ấn phẩm

Tác dụng điều hòa đường huyết và bảo vệ gan - thận của sâm Việt Nam chế biến trên chuột bị gây đái tháo đường (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019 (Trang 102 - 107)

 

TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA ĐƯỜNG HUYẾT VÀ BẢO VỆ GAN - THẬN CỦA SÂM VIỆT NAM CHẾ BIẾN TRÊN CHUỘT BỊ GÂY ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương*

Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh, Viện Dược liệu

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 26 tháng 03 năm 2019)

Tóm tắt

Tác dụng điều hòa đường huyết và bảo vệ gan-thận của bột chiết từ sâm Việt Nam chế biến được nghiên cứu trên chuột bị gây bệnh cảnh đái tháo đường (ĐTĐ) bằng streptozotocin (STZ). Bột chiết từ hồng sâm và glibenclamid được sử dụng làm thuốc đối chiếu. Kết quả cho thấy rằng bột chiết từ sâm Việt Nam chế biến ở cả hai liều 200 mg/kg và 400 mg/kg đều có tác dụng điều hòa đường huyết trên thử nghiệm dung nạp glucose ở chuột bị ĐTĐ, tác dụng này tương đương với bột chiết từ hồng sâm liều 400 mg/kg và glibenclamid liều 5 mg/kg. Bột chiết từ sâm Việt Nam chế biến ở cả hai liều 200 mg/kg và 400 mg/kg đều có tác dụng bảo vệ gan - thận chuột trước stress oxy hóa gây bởi bệnh cảnh ĐTĐ qua việc làm giảm hàm lượng malondialdehyd (MDA) và tăng hàm lượng glutathion (GSH) trong gan hoặc thận, tác dụng này tương đương với bột chiết từ hồng sâm liều 400 mg/kg và điển hình hơn glibenclamid.

Từ khóa: Sâm Việt Nam chế biến, Streptozotocin, Malondialdehyd (MDA), Glutathion (GSH).

Summary

The Modulatory Effect on Plasma Glucose and Hepatorenal Protective Effect of Processed Vietnam Ginseng in Diabetic Mice

The modulatory effect on plasma glucose and hepatorenal protective effect of processed Vietnam ginseng were studied in streptozotocin (STZ)-induced diabetic mice. This study used Red Ginseng powder extract (RG) and glibenclamide as reference drugs. The results showed that processed Vietnam ginseng powder extract (PVG) at the oral doses of 200 mg/kg and 400 mg/kg were effective to regulate plasma glucose in diabetic mice and the effect was similar to RG (400 mg/kg) and glibenclamide (5 mg/kg). PVG at the doses of 200 mg/kg and 400 mg/kg decreased malondialdehyde and increased glutathione in the both liver and renal homogenates, suggesting the  hepatorenal protective effect against oxidative stress-induced tissue damage in diabetic mice. This effect was similar to RG (400 mg/kg) and more significant than glibenclamide (5 mg/kg).

Keywords: Processed Vietnamese ginseng, Streptozotocin, Malondialdehyde, Glutathione.

(Nguồn tin: )