Ấn phẩm

Tác dụng điều hòa rối loạn lipid máu của cao chiết giàu flavonoid từ lá hồng trên mô hình chuột gây tăng lipid máu bằng tyloxapol (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020 (Trang 246 - 250)

 

TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA RỐI LOẠN LIPID MÁU CỦA CAO CHIẾT GIÀU FLAVONOID TỪ LÁ HỒNG TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT GÂY TĂNG LIPID MÁU BẰNG TYLOXAPOL

Nguyễn Thị Thanh Loan1,2, Lê Thị Xoan1,*, Nguyễn Thị Phượng1,

Nguyễn Văn Tài1, Nguyễn Thị Bích Thu1,3

1Viện Dược liệu; 2Đại học Y Hà Nội;  3Khoa Dược - Đại học Duy Tân

*Email: xoanle@nimm.org.vn

(Nhận bài ngày 24 tháng 7 năm 2020)

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng của cao chiết giàu flavonoid từ lá hồng Diospyros kaki L.f (DKF) đến các chỉ số lipid máu trên chuột nhắt gây tăng lipid máu bằng tyloxapol. Chuột nhắt trắng chủng Swiss được cho uống DKF liều 50, 100 và 300 mg/kg hoặc fenofibrat liều 100 mg/kg trong 7 ngày liên tục trước khi tiêm tĩnh mạch tyloxapol (Triton WR 1339) liều 250 mg/kg. Sau 16 giờ tiêm tyloxapol, chuột được định lượng các chỉ số lipid trong huyết thanh bao gồm cholesterol toàn phần (TC), triglycerid toàn phần (TG), lipoprotein tỷ trọng cao (HDL-C), lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL-C) và non-HDL-C. Kết quả cho thấy, chuột tiêm tyloxapol làm tăng rõ rệt TC, TG, LDL-C, non-HDL-C và làm giảm HDL-C. DKF liều 100 và 300 mg/kg làm giảm TG so với lô chứng bệnh lý. DKF ở cả 3 liều không làm thay đổi đáng kể TC so với lô chứng bệnh lý. Tuy nhiên, ở liều 50 và 100 mg/kg, DKF làm tăng đáng kể HDL-C. Nồng độ LDL-C và non-HDL-C giảm rõ rệt ở lô uống DKF liều 100 mg/kg. Như vậy, DKF có tác dụng cải thiện các chỉ số lipid máu trên mô hình gây rối loạn lipid máu nội sinh bằng tyloxapol.

Từ khóa: Lá hồng, Flavonoid, Tyloxapol, Rối loạn lipid máu.

Summary

Modulation of Dyslipidemia on Tyloxapol-Induced Hyperlipidemia in Mice by Flavonoid-Enriched Extract from Diospyros kaki L.f Leaves

This study aims to evaluate effects of flavonoid-enriched extract from persimmon (Diospyros kaki L.f) leaves (DKF) on lipid profiles in tyloxapol-induced hyperlipidemic mice. Swiss albino mice were daily treated with DKF (50, 100, 300 mg/kg, p.o) or fenofibrate (100 mg/kg, p.o), a reference drug, one week before tyloxapol injection (Triton WR 1339, 250 mg/kg, i.v). After 16 hours administration of tyloxapol, blood was collected and the levels of total cholesterol (TC), total triglycerides (TG), high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C), low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), non-high-density lipoprotein-cholesterol (non-HDL-C) were measured. Our results showed that the levels of TC, TG, LDL-C, non-HDL-C in the model group were significantly increased and the level of HDL-C was significantly decreased in comparing with the control group.  The treatment of DKF did not significantly change the TC level compared to the model group. However, at the doses of 50 and 100 mg/kg, DKF treatment attenuated tyloxapol-induced the decrease in HDL-C level in mice. Moreover, DKF treatment at the dose of 100 mg/kg significantly decreased the levels of LDL-C and non-HDL-C compared to the model group. In conclusion, the present study demonstrated that the DKF treatment exerted the hypolipidemic effect on tyloxapol-induced hyperlipidemia in mice.

Keywords: Persimmon leaves, Flavonoid, Tyloxapol, Dyslipidemia.

(Nguồn tin: )