Ấn phẩm

Tác dụng hạ acid uric máu, giảm đau và kháng viêm của dây đau xương trong hỗ trợ điều trị bệnh Gút (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022 (Trang 291 - 297)

 

TÁC DỤNG HẠ ACID URIC MÁU, GIẢM ĐAU VÀ KHÁNG VIÊM CỦA
DÂY ĐAU XƯƠNG TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT

Chương Thị Ngọc Hiếu3, Hà Quang Thanh1, Chung Thị Mỹ Duyên1,

Nguyễn Hoàng Minh1, Nguyễn Thị Thu Hương2,*

1Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

2Đại học Quốc tế Hồng Bàng; 3Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 07 tháng 9 năm 2022)

 

Tóm tắt

Tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh gút của cao chiết ethanol 80% từ dây đau xương [Tinospora sinensis (Lour.) Merr.] được nghiên cứu bao gồm các thực nghiệm đánh giá các tác dụng hạ acid uric máu, giảm đau và kháng viêm trên chuột nhắt trắng. Khảo sát khả năng hạ acid uric máu của cao thử nghiệm được thực hiện trên mô hình chuột gây tăng acid uric máu bởi kali oxonat. Tác dụng giảm đau được khảo sát trên thực nghiệm mâm nóng, tác dụng kháng viêm được đánh giá trên mô hình gây phù chân chuột bởi carrageenan. Kết quả cho thấy ở phác đồ điều trị dự phòng, lô bệnh cho uống cao chiết dây đau xương (liều uống 0,231 g/kg và 0,462 g/kg, tương đương 2,5 g và 5 g dược liệu khô /kg) có nồng độ acid uric máu trở về mức giá trị bình thường, tương tự tác dụng của thuốc đối chiếu allopurinol (liều uống 10 mg/kg). Bên cạnh đó, cao chiết ethanol 80% từ dây đau xương còn thể hiện giúp làm kéo dài thời gian chịu nhiệt của chuột với kích thích nhiệt do mâm nóng và giảm 00độ phù chân chuột gây bởi carrageenan, thể hiện tác dụng giảm đau tương tự với lô điều trị bằng thuốc đối chiếu là morphin (10 mg/kg, tiêm phúc mạc) và tác dụng kháng viêm tương tự Celebrex® liều uống 25 mg/kg. Tóm lại, cao chiết ethanol 80% của dây đau xương có tác dụng dự phòng điều trị bệnh gút.

Từ khóa: Dây đau xương, Hạ acid uric máu, Giảm đau, Kháng viêm.

Summary

Anti-Hyperuricemic, Anti-Nociceptive and Anti-Inflammatory Effects of Tinospora sinensis (Lour.) Merr. as a Potential Candidate for Gout Treatment

An ethanolic extract of Tinospora sinensis (Lour.) Merr. was assayed for anti-hyperuricemic, anti-nociceptive, and anti-inflammatory activities in mice. The hyperuricemic mouse model was induced by intraperitoneal injection of potassium oxonate. The hot-plate test and carrageenan-induced hind paw edema assay were applied to investigate anti-nociceptive activity and anti-inflammatory activity, respectively. The results revealed that pretreatment with T. sinensis extracts (oral doses of 0.231 g/kg and 0.462 g/kg which are equivalent to 2.5 g and 5 g raw materials/kg), as well as a reference drug allopurinol (oral dose of 10 mg/kg), significantly reduced plasma uric acid levels of hyperuricemic mice and restored to the baseline levels. Besides, oral administration of the extract significantly delayed the reaction time of mice to pain (or an increased the latency to licking/jumping) caused by thermal stimulus and markedly attenuated the carrageenan-induced mouse paw edema, as the same as the effects of respective reference drugs morphine (intraperitoneal dose of 10 mg/kg) and Celebrex® (oral dose of 25 mg/kg). In summary, the 80% ethanolic extract of T. sinensis has a prophylactic effect on the management of gout.

Keywords: Tinospora sinensis, Anti-hyperuricemic effect, Anti-nociceptive effect, Anti-inflammatory effect.

(Nguồn tin: )