Ấn phẩm

Tác dụng hạ lipid trên mô hình động vật thực nghiệm và ức chế tích tụ lipid trên tế bào HepG2 của cao chiết Dibelin (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018 (Trang 28 - 33)

 

 

TÁC DỤNG HẠ LIPID TRÊN MÔ HÌNH ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM VÀ ỨC CHẾ TÍCH TỤ LIPID TRÊN TẾ BÀO HepG2 CỦA CAO CHIẾT DIBELIN

Phạm Thị Nguyệt Hằng*, Phí Thị Xuyến, Dương Mộng Ngọc

Viện Dược liệu

*Email: pnhang2004@yahoo.com

(Nhận bài ngày 25 tháng 01 năm 2018)

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác dụng hạ lipid máu nội sinh trên chuột nhắt trắng gây tăng lipid huyết nội sinh bằng Triton WR 1339 và ức chế tích tụ lipid trong tế bào HepG2. Mô hình gây tăng lipid nội sinh bằng cách tiêm tĩnh mạch đuôi chuột dung dịch Triton với liều tương đương 250 mg/kg thể trọng đã được áp dụng. Sau 17 giờ tiêm Triton, cho chuột uống mẫu thử (hoặc nước), 1 giờ sau uống, lấy máu định lượng cholesterol và triglycerid. Để đánh giá tác dụng ức chế tích tụ lipid trên tế bào HepG2, tế bào này được ủ với acid oleic trong sự kết hợp có (hoặc không) cao chiết DIBELIN, và được nhuộm Oil Red O. Fenofibrat được dùng làm đối chứng dương trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy trên mô hình động vật, cao chiết DIBELIN có tác dụng ức chế sự tăng triglycerid gây ra bởi Triton WR 1339 với liều tương đương 1,25 g/kg thể trọng chuột (p < 0,05), tuy nhiên lại không có tác dụng giảm cholesterol toàn phần. Trên mô hình nuôi cấy tế bào, cao chiết DIBELIN với nồng độ 25 và 50 μg/ml có tác dụng ức chế sự tích tụ lipid gây bởi acid oleic trong tế bào HepG2, với tỷ lệ ức chế lần lượt là 9,45 ± 0,67 và 12,31 ± 1,36 (%). Những kết quả này gợi ý rằng cao chiết DIBELIN có tác dụng hạ lipid trên mô hình động vật thực nghiệm và tế bào HepG2.

Từ khóa: Cao chiết DIBELIN, Lipid huyết nội sinh, Triton WR 1339, Triglycerid, HepG2, Ức chế sự tích tụ lipid, nhuộm Oil Red O.

Summary

Hypolipidemic Effect of DIBELIN Product Using Animal Model and Hepatic Cells Culture

The aim of this study is to evaluate the effects of DIBELIN extract on hypolipidemia using mouse model of endogenous hyperlipidemia induced by Triton WR 1339 and reducing lipid accumulation in hepatic cells (HepG2). On the experimental endogenous lipid-lowering effects, the mouse model of endogenous hyperlipidemia was induced by intravenous Triton WR 1339 with dose 250 mg/kg body weight. After 17 hours, the samples were administrated orally, 1 hour later, all mice were quantified the level of total cholesterol and triglyceride in serum. To evaluate the effect of the DIBELIN extract on lipid accumulation, HepG2 cells were treated with oleic acid with or without this extract to observe the lipid accumulation by Oil Red O stain. Fenofibrate was used as a positive control. The results showed that DIBELIN extract with dose 1,25 g/kg inhibited hypertriglyceridemia in mice (p < 0,05), but it did not decrease the level of total cholesterol. In HepG2 cells culture model, DIBELIN extract at concentration 25 μg/ml and 50 μg/ml suppressed oleic acid-induced lipid accumulation in HepG2 cells with the inhibition rate of 9.45 ± 0.67 và 12.31 ± 1.36 (%), respectively. The results suggested that the DIBELIN extract has a lipid-lowering effect on experimental animal model and HepG2 cells culture.

Keywords: DIBELIN extract, Endogenous hyperlipidemia, Triton WR 1339, Triglyceride, HepG2 cells, Inhibited lipid accumulation, Oil red O staining.

(Nguồn tin: )