Ấn phẩm

Tác dụng kháng viêm của cao chiết cồn từ thân rễ loài thiên niên kiện (Tạp chí Dược liệu, tập 29, số 1/2024)

Tạp chí Dược liệu, tập 29, số 1/2024 (Trang 41 - 47)

 

TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA CAO CHIẾT CỒN

TỪ THÂN RỄ LOÀI THIÊN NIÊN KIỆN

Nguyễn Thị Thu Hương*, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trần Thị Được

Khoa Dược, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 18 tháng 8 năm 2023)

Tóm tắt

Homalomena cochinchinensis Engl. (thiên niên kiện Nam Bộ) là loài thiên niên kiện hiếm ở Việt Nam và chưa có nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như tác dụng dược lý. Mục tiêu của nghiên cứu này là chứng minh tác dụng kháng viêm của cao chiết ethanol 45% từ thân rễ H. cochinchinensis trên thực nghiệm in vitro sử dụng dòng đại thực bào RAW 264.7 và trên thực nghiệm gây phù chân chuột bởi carrageenan. Kết quả cho thấy cao chiết H. cochinchinensis ở dãy nồng độ từ 12,5 μg/mL đến 100 μg/mL thể hiện hoạt tính ức chế sản sinh nitric oxid trên tế bào được cảm ứng bởi lipopolysaccharid theo cách phụ thuộc vào nồng độ với IC50 là 55,34 μg/mL. Cao chiết H. cochinchinensis liều uống 680 mg/kg (tương đương 2,5 g dược liệu/kg) có tác dụng giảm viêm chân chuột trên thực nghiệm gây phù bàn chân chuột bằng carrageenan tương tự thuốc đối chiếu celecoxib (25 mg/kg). Kết quả về tác dụng kháng viêm trên thực nghiệm của thân rễ H. cochinchinensis sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo.

Từ khóa: Homalomena cochinchinensis Engl. (thiên niên kiện Nam Bộ), Tác dụng kháng viêm, Dòng đại thực bào RAW 264.7, Thực nghiệm carrageenan.

Summary

Anti-Inflammatory Effects of Ethanol Extract from Homalomena cochinchinensis Rhizome

Homalomena cochinchinensis Engl. is a rare Homalomena species in Vietnam and up to now, there are very few studies on its phytochemistry as well as bioactivities of this plant. In the present study, the anti-inflammatory effect of 45% ethanol extract from H. cochinchinensis rhizome was investigated by using lipopolysaccharide (LPS)-induced nitric oxide (NO) production in macrophage cell line RAW 264.7 and a carrageenan-induced paw edema test in mice. The results revealed that H. cochinchinensis extract at concentrations of 12.5 μg/mL up to 100 μg/mL suppressed LPS-induced nitric oxide production in RAW 264.7 cells in a concentration-dependent manner with IC50 value of 55.34 μg/mL. Furthermore, the extract at an oral dose of 680 mg/kg (equivalent to 2.5 g/kg of raw materials) attenuated mouse paw inflammation after carrageenan injection as the same as a reference drug, celecoxib (25 mg/kg). The results of the anti-inflammatory effect of H. cochinchinensis rhizome could be the premise basic for further applied research.

Keywords: Homalomena cochinchinensis Engl., Anti-inflammatory effect, Macrophage cell line RAW 264.7, Carrageenan-induced paw edema test.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu)