Ấn phẩm

Tác dụng kiểu nội tiết tố sinh dục nam của cao chiết từ dương vật và tinh hoàn cá sấu trên chuột bị gây giảm năng sinh dục (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 254 - 260)

 

 

TÁC DỤNG KIỂU NỘI TIẾT TỐ SINH DỤC NAM CỦA CAO CHIẾT

TỪ DƯƠNG VẬT VÀ TINH HOÀN CÁ SẤU

TRÊN CHUỘT BỊ GÂY GIẢM NĂNG SINH DỤC

Mai Thành Chung1, Trần Mỹ Tiên1, Nguyễn Văn Thái2, Nguyễn Thị Thu Hương1,*, Lê Việt Dũng1

1Trung tâm Sâm và Dược liệu Tp. Hồ Chí Minh-Viện Dược liệu;

2Công ty Cổ phần Dược phẩm Xanh

* Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 19 tháng 3 năm 2017)

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát tác dụng hướng nội tiết tố sinh dục nam (tác dụng androgen) của cao chiết từ dương vật và tinh hoàn cá sấu theo định hướng cho sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị các rối loạn của quá trình mãn dục nam và duy trì chất lượng sống cho nam giới. Nghiên cứu thực nghiệm có so sánh trên đối tượng là chuột nhắt trắng đực bình thường và chuột nhắt trắng đực bị giảm năng sinh dục bằng cách cắt bỏ 2 tinh hoàn. Tiến hành khảo sát tác dụng androgen qua các chỉ tiêu định lượng testosteron và protein toàn phần trong huyết tương và xác định khối lượng của túi tinh - tuyến tiền liệt, tinh hoàn và cơ nâng hậu môn. Cao chiết từ dương vật và tinh hoàn cá sấu ở liều 100 mg/kg và 200 mg/kg sau 14 ngày uống thể hiện tác dụng androgen trên chuột giảm năng sinh dục qua việc làm tăng hàm lượng testosteron trong huyết tương, làm tăng khối lượng túi tinh - tuyến tiền liệt và làm tăng khối lượng cơ nâng hậu môn. Trên chuột bình thường, cao chiết từ dương vật và tinh hoàn cá sấu liều 200 mg/kg có tác dụng làm tăng khối lượng tinh hoàn nhưng không ảnh hưởng lên hàm lượng testosteron trong huyết tương, khối lượng túi tinh - tuyến tiền liệt và khối lượng cơ nâng hậu môn.

Từ khóa: Dương vật và tinh hoàn cá sấu (Crocodylus porosus), Giảm năng sinh dục (cắt bỏ 2 tinh hoàn), Hàm lượng testosteron, Túi tinh - tuyến tiền liệt, Tinh hoàn, Cơ nâng hậu môn.

Summary

The Androgenic Effect of Crocodile Penis and Testis Extract on Castrated Mice

The experimental study was carried out to evaluate efficacy of crocodile’s testis extract (penis and testis) for supplementary treatment of PADAM (partial androgen deficiency of the aged male) symptoms. Comparative experimental study was performed on non-castrated (naïve mice) and castrated mice. Androgenic activity was evaluated via parameters as plasma testosterone levels, plasma total protein levels, and the wet weights of internal genital organs (seminal vesicles-prostate glands, testes, and levator ani muscle). The extract from crocodile penis and testes at the doses 100 mg/kg and 200 mg/kg mouse body weight (oral treatment for 14 days) elevated plasma testosterone levels, increasing the weights of seminal vesicles-prostate glands and levator ani muscle in castrated mice, suggesting for androgenic and anabolic effects. In naïve mice, the extract from crocodile penis and testes increased the testis weights at the dose of 200 mg/kg but had no effect on plasma testosterone, plasma protein or the weights of seminal vesicles-prostate glands and levator ani muscle.

Keywords: Penis and testes of Crocodylus porosus, Castrated mice, Plasma testosterone, Plasma protein, Seminal vesicles-prostate glands, Testes, Levator ani muscle. style='mso-bidi-font-style:normal'>Typhaneosid, AMPK.

 

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)

tResourceLoader>