Ấn phẩm

Tác dụng tăng cường miễn dịch của cao chiết giàu polysaccharid từ đảng sâm nam và ngưu tất (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023 (Trang 308 -  313)

 

TÁC DỤNG TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH CỦA CAO CHIẾT GIÀU POLYSACCHARID TỪ ĐẢNG SÂM NAM VÀ NGƯU TẤT

Trần Huyền Trân 1, 3,#, Phạm Anh Minh2,#, Lý Hải Triều1, Nguyễn Minh Khởi2,
Trần Thanh Hà
2, Trần Thị Hiền4, 5, Đỗ Thị Hà2, Lê Văn Minh1, 2,*

1Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu; 2Viện Dược liệu;

3Trường Đại học Bình Dương; 4Institute of Laboratory Medicine, Lund University, Lund, Sweden;

 5Trường Đại học Y Dược Thái Bình

#: Các tác giả có cùng đóng góp;

*Email: lvminh05@gmail.com; lvminh_hcm@nimm.org.vn

(Nhận bài ngày 02 tháng 8 năm 2023)

Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng tăng cường miễn dịch của cao chiết giàu polysaccharid từ đảng sâm nam (PĐS) và ngưu tất (PNT). Tác dụng kích thích miễn dịch của PĐS và PNT được đánh giá trên tế bào đại thực bào RAW264.7 thông qua định lượng Interleukin (IL)-1β và IL-10. Tác dụng tăng cường miễn dịch in vivo của PĐS và PNT được đánh giá trên thực nghiệm thanh thải carbon ở chuột gây suy giảm miễn dịch bằng tiêm phúc mạc cyclophosphamid liều 150 mg/kg. Kết quả nghiên cứu cho thấy PĐS và PNT ở nồng độ 20 μg/ml chưa thể hiện tác dụng kích thích miễn dịch trên tế bào đại thực bào RAW264.7. Trong khi đó, PĐS và PNT đều thể hiện khả năng tăng cường miễn dịch thông qua tăng đáng kể chỉ số thực bào trong thực nghiệm thanh thải carbon. Như vậy, cao chiết giàu polysaccharid từ đảng sâm nam và ngưu tất có khả năng tăng cường miễn dịch. Các khảo sát thêm về tác dụng của những dược liệu này theo hướng tăng cường miễn dịch nên thực hiện để có những đánh giá cụ thể hơn.

Từ khóa:  Polysaccharid, Đảng sâm nam, Ngưu tất, Tăng cường miễn dịch, Chỉ số thực bào.

Summary

Immunostimulatory Effects of Polysaccharide-Rich Extracts

from Codonopsis javanica Blume and Achyranthes bidentata Blume

This study was conducted to evaluate the immunoenhancing effects of polysaccharide-rich extracts from Codonopsis javanica Blume (CjP) and Achyranthes bidentata Blume (AbP). The immunostimulatory effect of CjP and AbP was evaluated on RAW264.7 macrophages through quantification of Interleukin (IL)-1β and IL-10. The in vivo immunoenhancing effects of CjP and AbP were evaluated in a carbon clearance experiment in cyclophosphamide-induced immunosuppressive mice (150 mg/kg, i.p.). The results showed that CjP and AbP at the concentration of 20 μg/mL did not show immunostimulating effect on RAW264.7 macrophage cells. Meanwhile, CjP and AbP showed immunoenhancing ability through significantly increasing the phagocytosis index in the carbon clearance test. Hence, polysaccharide-rich extracts from the C. javanica Blume and A. bidentata Blume have the ability to enhance immunity. Further investigations on the effects of these herbs in terms of immune enhancement should be carried out for more specific evaluations.

Keywords: Polysaccharides, Codonopsis javanica Blume, Achyranthes bidentata Blume, Immunostimulation, Phagocytic index.

(Nguồn tin: )