Ấn phẩm

Tác dụng tăng hấp thu glucose và ức chế FAS thông qua hoạt hóa p-AMPK trong tế bào 3T1-L1 của typhaneosid từ cây xương rồng Nopal trồng tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 247 - 254)

 

 

TÁC DỤNG TĂNG HẤP THU GLUCOSE VÀ ỨC CHẾ FAS THÔNG QUA HOẠT HÓA p-AMPK TRONG TẾ BÀO 3T1-L1 CỦA TYPHANEOSID TỪ CÂY XƯƠNG RỒNG NOPAL TRỒNG TẠI VIỆT NAM

Tạ Thu Hằng*, Lê Tất Khương, Đoàn Thị Bắc, Đào Văn Minh

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

*Email: tthang311@yahoo.com

(Nhận bài ngày 01 tháng 6 năm 2017)

Tóm tắt

Sàng lọc tác dụng hoạt hóa p-AMPK và p-ACC trong tế bào mô mỡ 3T3-L1 của cao chiết cồn 70%, các phân đoạn n-hexan, ethyl acetat, và nước của cao cồn 70% cây xương rồng Nopal (Opuntia ficus-indica) cho thấy, liều 30 μg/ml cao phân đoạn ethyl acetat có tác dụng hoạt hóa đồng thời p-AMPK và p-ACC cao nhất so với 4 mẫu thử nghiệm. Từ phân đoạn ethyl acetat, 4 hợp chất flavonoid tinh khiết được chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc, gồm rutin (1), astragalin (2), narciscin (3) và typhaneosid (4). Trong đó, hai hợp chất 14 được xác định là thành phần chính trong phân đoạn ethyl acetat xác định bằng phương pháp HPLC-PDA. Hợp chất typhaneosid thể hiện tác dụng ức chế FAS rõ rệt theo nồng độ tăng dần ở liều 3, 10, và 30 µM. Typhaneosid hoạt hóa p-AMPK và p-ACC cao hơn 2-3 lần so với mẫu trắng DMSO phụ thuộc theo nồng độ. Mặt khác, typhaneosid thể hiện tăng sự hấp thu glucose trong tế bào 3T3-L1 phụ thuộc theo nồng độ và cao hơn  so với mẫu trắng DMSO 2-4 lần.

Từ khóa: Xương rồng Nopal, rutin, Typhaneosid, AMPK.

Summary

Improve Glucose Uptake and Suppress FAS via Activation of p-AMPK in 3T3-L1 of Typhaneosid from Opuntia ficus-indica Cultivated in Vietnam

Screening activation of p-AMPK và p-ACC in 3T3-L1 of 70% ethanol extraction and its n-hexane, ethyl acetat, and water fractions showed that the EtOAc fraction exhibited the most potent activation of p-AMPK and p-ACC among 4 tested extracts at 30 µg/mL. Four flavonoids have been extracted, isolated and identificated from the EtOAc fraction as rutin (1), astragalin (2), narciscin (3) và typhaneosid (4). Among those, 1 and 4 are major compounds in the EtOAc fraction which was identified by HPLC-PDA method. Further bioassay test demonstrated that four compounds showed activation of both p-AMPK and p-ACC in 3T3-L1. Besides, typhaneosid (4) suppressed FAS and improved glucose uptake as a dose-dependent manner, 2 to more than 4 times as compared to those of blank sample (DMSO).

Keywords: Opuntia ficus-indica, Rutin, Typhaneosid, AMPK.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)

tResourceLoader>