Ấn phẩm

Tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro của các phân đoạn và các hợp chất phân lập từ tỏa dương (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

 Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 230 -234)

 

 

TÁC DỤNG ỨC CHẾ XANTHIN OXIDASE IN VITRO CỦA CÁC

PHÂN ĐOẠN VÀ CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ TỎA DƯƠNG

Nguyễn Thị Hồng Anh1, Đỗ Thị Hà1, Nguyễn Thùy Dương2,*

1Viện Dược liệu; 2Đại học Dược Hà Nội

*Email: duongnt@hup.edu.vn

(Nhận bài ngày 17 tháng 7 năm 2017)

Tóm tắt

Cao toàn phần ethanol 80% và các cao chiết phân đoạn bằng các dung môi hữu cơ có độ phân cực tăng dần gồm n-hexan, ethyl acetat, và phần cắn nước của tỏa dương được sàng lọc tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro. Phân đoạn ethyl acetat thể hiện tác dụng vượt trội trong số các phân đoạn thử và khi so sánh với cao toàn phần (IC50 của phân đoạn ethyl acetat là 7,53 µg/ml, của cao toàn phần là 30,57 µg/ml) và được phân lập chất theo định hướng tác dụng sinh học. Trong số 4 hợp chất phân lập từ phân đoạn này, BLE1 ((21α)-22-hydroxyhopan-3-on) thể hiện tác dụng ức chế xanthin oxidase rõ rệt với giá trị IC50 là 26,79 µg/ml và theo cơ chế ức chế không cạnh tranh.

Từ khóa: Balanophora laxiflora, Tỏa dương, Ức chế xanthin oxidase.

Summary

Xanthine Oxidase Inhibitory Activity of Fractions and Compounds Isolated from Balanophora laxiflora

The 80% ethanol extract and its n-hexane, ethyl acetate, and remained water fraction extract of Balanophora laxiflora was screened for in vitro xanthine oxidase inhibitory activity. Since the ethyl acetate-soluble portion was the only fraction of the three fractions displaying significant in vitro activity as compared to the 80% ethanol extract (IC50 value 7.53 µg/mL vs. 30.57 µg/mL, respectively), this fraction was selected for chemical investigation. Among four compounds isolated from the ethyl acetate fraction, BLE1 ((21α)-22-hydroxyhopan-3-on) showed the most potent xanthine oxidase inhibitory activity with an IC50 value of 26,79 µg/mL and it was identified as a noncompetitive inhibitor.

Keywords: Balanophora laxiflora, Xanthine oxidase inhibitory.

 

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)

tResourceLoader>