Ấn phẩm

Thành phần hóa học của phân đoạn n-hexan cây tầm bóp thu hái tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 327 - 332)

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA PHÂN ĐOẠN n-HEXAN CÂY TẦM BÓP THU HÁI TẠI VIỆT NAM

Hoàng Thái Hòa1,*, Nguyễn Thượng Dong1, Trần Thị Oanh2,

Lê Việt Dũng1, Đào Thị Thanh Hiền3

1Viện Dược liệu; 2Bộ Y tế, 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: thaihoavietnam@yahoo.com

(Nhận bài ngày 26 tháng 9 năm 2017)

Tóm tắt

Hai dẫn xuất của ergosterol là physalindicanol A (2) và B (3) cùng với các hợp chất stigmasterol (1), acid oleanolic (4) và daucosterol (5) đã được phân lập từ phần chiết n-hexan của cây tầm bóp thu hái tại Hà Nội, Việt Nam. Cấu trúc hóa học của các chất này được xác định dựa trên cơ sở các dữ kiện phổ thực nghiệm. Trong đó, hợp chất 1, 3, 4, 5 lần đầu tiên được công bố phân lập từ loài này ở Việt Nam.

Từ khóa: Cây tầm bóp, Physalis angulata L., Physalindicanol A, Physalindicanol B, Stigmasterol, Acid oleanolic, Daucosterol.

Summary

Chemical Constituents from the n-Hexane Fraction of Physalis angulata L. Collected in Vietnam

Two ergosterol derivatives, physalindicanols A (2) and B (3), together with three known compounds stigmasterol (1), oleanolic acid (4), and daucosterol (5) were isolated from the n-hexane fraction of Physalis angulata L. collected in Hanoi, Viet Nam. Their structures were identified on the basis of spectral data. Among them, compound 1, 3, 4, and 5 were isolated from the plant collected in Vietnam for the first time.

Keywords: Physalis angulata L., Physalindicanol A, Physalindicanol B, Stigmasterol, Oleanolic acid, Daucosterol.

(Nguồn tin: )