Ấn phẩm

Thành phần hóa học của quả thảo quả thu hái tại Lào Cai (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 5/2022 (Trang 266 - 270)

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA QUẢ THẢO QUẢ THU HÁI TẠI LÀO CAI

Nguyễn Trường Giang1, Nguyễn Thị Thu1, Lê Thị Tú Uyên1, Nguyễn Thị Thúy An2,

Hoàng Việt Dũng3, Đỗ Thị Hà1,*

1Viện Dược liệu; 2Đại học Duy Tân; 3Viện Đào tạo Dược - Học viện Quân y

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 22 tháng 9 năm 2022)

 

Tóm tắt

 Từ cao ethanol 70% của quả thảo quả, 7 hợp chất đã được phân lập bao gồm β-sitosterol (1), tsaokoin (2), tsaokoarylon (3), acid p-hydroxybenzoic (4), acid vanillic (5), daucosterol (6) và uracil (7). Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ NMR và MS kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo. Đây là nghiên cứu đầu tiên về thành phần hóa học của quả thảo quả (Amomum aromaticum Roxb.) thu hái tại tỉnh Lào Cai.

Từ khóa: Amomum aromaticum Roxb., Tsaokoin, Tsaoarylon, Acid phenolic, Uracil.

Summary

Chemical Constituents of the Fruits of Amomum aromaticum Roxb. Collected in Lao Cai

Seven compounds including β-sitosterol (1), tsaokoin (2), tsaokoarylon (3), p-hydroxybenzoic acid (4), vanillic acid (5), daucosterol (6), and uracil (7) were isolated from the 70% ethanol extract of A. aromaticum Roxb. fruits. Their chemical structures were identified by using spectroscopic methods (MS and NMR) and comparison with literature. This is the first report on the chemical composition of A. aromaticum Roxb. fruits collected in Lao Cai province.

Keywords: Amomum aromaticum Roxb., Tsaokoin, Tsaokoarylon, Phenolic acid, Uracil.

(Nguồn tin: )