Ấn phẩm

Thành phần hóa học của tinh dầu phong lữ thảo trồng tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 1/2018 (Trang 17 - 23)

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA

TINH DẦU PHONG LỮ THẢO TRỒNG TẠI VIỆT NAM

Chử Thị Thanh Huyền1, Hà Vân Oanh1,*, Bùi Thúy Luyện1, Nguyễn Thế Hùng1,

Tạ Mạnh Hùng2,  Lê Thị Loan3

1Đại học Dược Hà Nội; 2Viện Kiểm nghiệm; 3Viện Dược liệu

*Email: havanoanh@gmail.com

(Nhận bài ngày 24 tháng 4 năm 2017)

Tóm tắt

Trên cơ sở sàng lọc những phân đoạn chiết xuất có hoạt tính tốt, hàm lượng và thành phần tinh dầu từ lá và thân cây phong lữ thảo (Pelargonium x hortorum L. H. Bailey) trồng tại Việt Nam đã được xác định. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng tinh dầu của lá và thân lần lượt là 0,085 và 0,091%. Các thành phần chính có trong tinh dầu lá và thân đã được xác định bằng phương pháp GC-MS có thời gian lưu lần lượt là 16,81; 15,83; 22,72 và 8,76 phút. Căn cứ vào dữ liệu phổ, có thể dự đoán ban đầu các thành phần này là citronellol, cis-verbenol, humulen và limonen. Đây là lần đầu tiên, thành phần hoá học của tinh dầu từ cây này được báo cáo ở Việt Nam.

Từ khóa: Phong lữ thảo, Tinh dầu, GC-MS.

Summary

Chemical Constituents of Essential Oils from Aerial Parts of Pelargonium x hortorum L. H. Bailey Cultivated in Vietnam

Based on the bioassay-guided fractionation of an active extract, we investigated the content and constituents of essential oil from aerial parts of Pelargonium x hortorum L. H. Bailey. The oil contents of leaves and stems were 0.085 and 0.091%, respectively. The main components of these oils were identified using GC-MS method at the retention time of 16.81, 15.83, 22.72, and 8.76 minutes. On the basis of spectroscopic data, these compounds were supposed to becitronellol, cis-verbenol, humulene, and limonene, respetively. This is the first time, the chemical constituents of essential oils from this plant was reported in Viet Nam.

Keywords: Pelargonium x hortorum L. H. Bailey, Essential oil, GC-MS.

(Nguồn tin: )