Ấn phẩm

Thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetat của hoa nhài (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023 (Trang 275 -  280)

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT CỦA HOA NHÀI

Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Lan, Nguyễn Thị Thu Hương,

Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Hữu Tùng*

Khoa Dược - Trường Đại học Phenikaa

*Email: tung.nguyenhuu@phenikaa-uni.edu.vn

(Nhận bài ngày 21 tháng 3 năm 2023)

Tóm tắt

Từ cao phân đoạn ethyl acetat của hoa nhài (Jasminum sambac) đã phân lập được 10 hợp chất (1-10) bao gồm 03 oligoiridoid glycosid (1-3), 04 flavonoid (4-7), 02 lignan (89), và một benzyl glycosid (10). Các hợp chất lần lượt được xác định là molihuasid A (1), molihuasid D (2), sambacosid A (3), quercetin (4), kaempferol (5), isorhamnetin-3-O-β-D-glucopyranosid (6), rutin (7), pinoresinol (8), piperitol (9) và benzyl-β-D-glucopyranosid (10) dựa vào phân tích các dữ liệu phổ và so sánh với các tài liệu đã công bố. Hợp chất 8 lần dầu tiên được phân lập từ loài J. sambac. Đây là báo cáo đầu tiên về sự có mặt của các hợp chất 6, 910 trong chi Jasminum. Các kết quả nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm tri thức về hóa thực vật học của chi Jasminum nói chung và hoa nhài (J. sambac) nói riêng. 

Từ khóa: Hoa nhài, Iridoid glycosid, Flavonoid, Lignan, Benzyl glycosid.

Summary

Chemical Constituents from the Ethyl Acetate Fraction of Flowers of Jasminum sambac

Phytochemical investigation on the ethyl acetate fraction of the flowers of Jasminum sambac resulted in the isolation of ten compounds (1-10) including three oligomeric iridoidal glycosides (1-3), four flavonoids (4-7), two lignans (8 and 9), and one benzyl glycoside (10). These isolates were identified as molihuaside A (1), molihuaside D (2), sambacoside A (3), quercetin (4), kaempferol (5), isorhamnetin-3-O-β-D-glucopyranoside (6), rutin (7), pinoresinol (8), piperitol (9), benzyl-β-D-glucopyranoside (10) by spectroscopic analyses and comparison with those reported in the literature. Compound 8 has been firstly isolated from J. sambac. This is the first report on the occurrence of compounds 6, 9, and 10 in the genus Jasminum. The results provide new information on the phytochemical profile of the genus Jasminum generally and of species J. sambac particularly.

Keywords: Jasminum sambac, Iridoidal glycoside, Flavonoid, Lignan, Benzyl glycoside.

(Nguồn tin: )