Ấn phẩm

Thành phần hóa học rễ cây gai (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020 (Trang 221 - 226)

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC RỄ CÂY GAI

Lê Ngà1, Trần Xuân Hùng1, Nguyễn Minh Cần2, Mã Chí Thành1,

Lê Hoàng Duy2,*, Lê Thị Hồng Vân1,*

1Khoa Dược, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

2Nhóm Nghiên cứu Hóa-Sinh-Môi trường, Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

*Email: levan@ump.edu.vn hoặc duyquangngai@gmail.com

(Nhận bài ngày 24 tháng 7 năm 2020)

Tóm tắt

Từ rễ cây gai (Radix Boehmeria nivea) thu hái tại Quảng Ngãi đã phân lập và xác định được 8 hợp chất hữu cơ thuộc các nhóm chất phytosterol, terpenoid, anthraquinon, acid béo và ceramid. Cấu trúc của các hợp chất phân lập được xác định dựa trên phổ NMR (1D và 2D), ESI-MS và so sánh với các tài liệu tham khảo đã công bố. Hai hợp chất (2S,3S,4R,8E)-2-[(2′R)-2′-hydroxytetracosanoyl-amino]-8-octadecen-1,3,4-triol (trolliamid) (7) và 1-O-(β-D-glucopyranosyloxy)-(2S,3S,4R,8E)-2-[(2′R)-2′-hydroxytetracosanoyl-amino]-8-octadecen-3,4-diol (8) lần đầu được xác định trong chi Boehmeria, đây là các hợp chất thuộc nhóm ceramid có nhiều hoạt tính sinh học quý. Bên cạnh đó có 4 trong số 8 hợp chất phân lập lần đầu tiên được ghi nhận hiện diện trong loài B. nivea.

Từ khóa: Boehmeria nivea, Gai, Ceramid, Anthraquinon, Triterpenoid.

Summary

Chemical Constituents of Boehmeria nivea Radix

From the radix of Boehmeria nivea collected in Quang Ngai province, eight compounds including two phytosterols, one terpenoid, one anthraquinone, one fatty acid, and two ceramides were isolated. Their chemical structures were identified based on NMR (1D and 2D), ESI-MS, and comparisons with previous reports. Two compounds, (2S,3S,4R,8E)-2-[(2′R)-2′-hydroxytetracosanoyl-amino]-8-octadecene-1,3,4-triol (trolliamide) (7) and 1-O-(β-D-glucopyranosyloxy)-(2S,3S,4R,8E)-2-[(2′R)-2′-hydroxytetracosanoyl-amino]-8-octadecene-3,4-diol (8) of ceramides which possess a variety of biological activities were reported from the genus Boehmeria spp. for the first time. In addition, four of the isolated compounds were also first identified from B. nivea.

Keywords: Boehmeria nivea, Ceramide, Anthraquinone, Triterpenoid.

(Nguồn tin: )