Ấn phẩm

Thành phần hóa học rễ củ cây địa hoàng trồng tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang 199 - 205)

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC RỄ CỦ CÂY ĐỊA HOÀNG TRỒNG TẠI VIỆT NAM

Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Loan, Nguyễn Minh Khởi, Đỗ Thị Hà*

Viện Dược liệu

*Email: hado.nimm@gmail.com

            (Nhận bài ngày 23 tháng 3 năm 2018)

Tóm tắt

Năm hợp chất tinh khiết đã được phân lập từ rễ củ cây địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch.) trồng tại Việt Nam bằng các phương pháp sắc ký. Trên cơ sở các phổ NMR, MS và điểm nóng chảy, kết hợp so sánh với các tài liệu tham khảo đã công bố, cấu trúc của các hợp chất được xác định là: daucosterol (1), rehmapicrogenin (2), astragalin (3), verbascosid (4) và catalpol (5).

Từ khóa: Địa hoàng, Rehmannia glutinosa, Daucosterol, Astragalin, Catalpol, Verbascosid, Rehmapicrogenin.

Summary

Chemical Constituents of Radix of Rehmannia glutinosa Cultivated in Vietnam

Five compounds were isolated from radix of Rehmannia glutinosa Libosch. by various chromatographic methods. Their structures were identified as daucosterol (1), rehmapicrogenin (2), astragalin (3), verbascoside (4), and catalpol (5)  by their melting points and spectroscopic data including 1D-, 2D-NMR, and MS by comparison with those of literature data.

Keywords: Rehmannia glutinosa, Daucosterol, Astragalin, Catalpol, Verbascoside, Rehmapicrogenin.

(Nguồn tin: )