Ấn phẩm

Thành phần saponin của thân rễ sâm vũ diệp thu hái ở Sa Pa, Lào Cai (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018 (Trang 82 - 88)

 

 

THÀNH PHẦN SAPONIN CỦA THÂN RỄ SÂM VŨ DIỆP THU HÁI Ở SA PA, LÀO CAI

Nguyễn Thị Thu Thủy1,2,3, Nguyễn Thị Huệ1, Đặng Thị Thùy1, Nguyễn Thị Hoàng Anh1, Dương Thị Phượng1, Phạm Thị Tuyết Nhung2, Hà Vân Oanh3, Dương Thị Ly Hương1, Nguyễn Hữu Tùng1,*

1Khoa Y Dược, Đai học Quốc gia Hà Nội;

2Khoa Dược, Đại học Y Dược Thái Nguyên; 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: tunginpc@gmail.com hoặc tungnh.smp@vnu.edu.vn

(Nhận bài ngày 24 tháng 01 năm 2018)

Tóm tắt

Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.) là một dược liệu quý và đặc hữu của vùng Tây Bắc, Việt Nam. Bằng các kỹ thuật sắc ký, chúng tôi đã phân lập được 2 hợp chất saponin từ phân đoạn n-butanol của thân rễ sâm vũ diệp thu hái tại Sa Pa. Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR và phổ khối MS cùng với so sánh với số liệu đã công bố, cấu trúc hóa học của 2 hợp chất này được xác định là stipuleanosid R2 (1) và aralosid A methyl ester (2). Đây là hai hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ cây này ở Việt Nam.

Từ khóa: Sâm vũ diệp, Panax bipinnatifidus, Stipuleanosid R2, Aralosid A methyl ester, HPLC.

Summary

Saponin Composition of the Rhizome of Panax bipinnatifidus Seem. Collected in Sa Pa, Lao Cai

Panax bipinnatifidus Seem. is a highly valuable and indiginous medicinal plant in the Northwest region of Vietnam. By using chromatographic techniques, we have purified two saponin compounds from the n-butanol fraction of the rhizome of P.bipinnatifidus Seem. collected in Sa Pa. Their structures were identified as stipuleanoside R2 (1) and araloside A methyl ester (2) on the basis of NMR and MS spectroscopic data as well as comparison with those reported in the literature. To our best knowlegde, these saponins were isolated from P. bipinnatifidus Seem. for the first time in Vietnam

Keywords: Sam vu diep, Panax bipinnatifidus, Stipuleanoside R2, Araloside A methyl ester, HPLC.  

(Nguồn tin: )