Ấn phẩm

Thiết lập chất đối chiếu baicalein và xây dựng quy trình định lượng đồng thời baicalein, oroxylin A, chrysin trong vỏ thân núc nác bằng phương pháp HPLC-PDA (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023 (Trang 20 - 27)

 

THIẾT LẬP CHẤT ĐỐI CHIẾU BAICALEIN VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH

ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI BAICALEIN, OROXYLIN A, CHRYSIN

TRONG VỎ THÂN NÚC NÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-PDA

Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Linh, Lê Thị Hương Lan,

Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phan Văn Hồ Nam*

Khoa Dược - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

*Email: phanvanhonam@ump.edu.vn

(Nhận bài ngày 10 tháng 01 năm 2023)

 

Tóm tắt

Ở Việt Nam, vỏ thân núc nác (Cortex Oroxyli) là thành phần trong nhiều chế phẩm thuốc dược liệu và thực phẩm chức năng. Thành phần flavonoid chính trong vỏ núc nác là baicalein, chrysin và oroxylin A có nhiều hoạt tính dược lý đã được chứng minh. Trong nghiên cứu này, 1,1 g baicalein phân lập từ núc nác được tiến hành thiết lập chất đối chiếu theo hướng dẫn ISO guide 35; độ tinh khiết được công bố là 98,11%. Sau đó, quy trình định lượng đồng thời 3 hợp chất baicalein, chrysin và oroxylin A được xây dựng để đánh giá hàm lượng các chất này trong nguyên liệu vỏ thân núc nác. Phương pháp định lượng sử dụng cột Hibar C18 (250 x 4.6 mm; 5 mm), pha động là hỗn hợp acid trifloroacetic 0,05% (A) và acetonitril (B) theo chương trình dung môi: 35-60% B (21 phút); 60-80% B (1 phút); 80% B (13 phút), tốc độ dòng 1,2 mL/phút và phát hiện ở bước sóng 270 nm. Phương pháp phân tích được đánh giá tính tương thích hệ thống, độ đặc hiệu, độ tuyến tính, độ đúng, độ chính xác, giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ). Kết quả chứng minh phương pháp định lượng các flavonoid bằng HPLC-PDA có thể dùng để nâng cao tiêu chuẩn đánh giá dược liệu núc nác.

Từ khóa: Núc nác, Oroxylum indicum, Baicalein, Chrysin, Oroxylin A, Chất đối chiếu, Định lượng HPLC.

Summary

Establishment Baicalein as a Reference Compound and Development HPLC-PDA Method for Simultaneous Quantification of Baicalein, Chrysin and Oroxylin A in Cortex oroxyli

In Vietnam, the stembark of Oroxylum indicum (Cortex oroxyli) is an ingredient of many dietary supplements and pharmaceutical products. Baicalein, chrysin and oroxylin A have been determined as the main flavonoids with many proven biological activities. In this study, 1.1 g of baicalein isolated from Oroxylum indicum was established as reference compound according to ISO Guide 35. Then, a HPLC-PDA method was established for simultaneous quantification of baicalein, chrysin and oroxylin A in Cortex Oroxyli. The analysis was carried out using Hibar C18 (250 x 4.6 mm; 5 mm) column; gradient mobile phase trifloroacetic acid 0.05% (A) - acetonitrile (B) - gradient: 35 - 60% B (21 minutes); 60 - 80% B (1 minutes); 80% B (13 minutes), at flow rate 1.2 mL/min and detector wavelength 270 nm. The analytical method was validated for the system suitability, specificity, linearity, precision, accuracy, limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ). These resuts have indicated the flavonoid quantification method by HPLC-PDA could be used for improving the quality control of O. indicum.

Keywords: Oroxylum indicum, Baicalein, Chrysin, Oroxylin A, Reference compound, Quantification, HPLC.

(Nguồn tin: )