Ấn phẩm

Tổng quan về công nghệ tinh chế, làm giàu hoạt chất trong sản xuất cao dược liệu (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021 (Trang 265 - 277)

 

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TINH CHẾ, LÀM GIÀU HOẠT CHẤT

TRONG SẢN XUẤT CAO DƯỢC LIỆU

Trần Trọng Biên1,*, Trần Thị Tuyết2, Đào Anh Hoàng3, Nguyễn Thị Sen3,4

1Đại học Dược Hà Nội; 2Đại học Đại Nam; 3Viện dược liệu; 4Đại học Thành Đô

*Email: trantrongbien@gmail.com

(Nhận bài ngày 01 tháng 9 năm 2021)

Tóm tắt

Cao dược liệu là một sản phẩm chiết xuất đặc trưng, quan trọng và phổ biến nhất từ dược liệu. Một quy trình sản xuất cao dược liệu thường gồm các bước: xử lý dược liệu, chiết xuất, loại dung môi (cô đặc), tinh chế loại tạp chất, làm khô, điều chỉnh hàm lượng chất đánh dấu (marker) và hoàn chỉnh chế phẩm. Trong đó, giai đoạn tinh chế đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ tạp chất và làm giàu hoạt chất để cao dược liệu đáp ứng các yêu cầu tinh khiết, an toàn và hiệu quả trong ứng dụng dược phẩm. Nghiên cứu này cung cấp các thông tin tổng quan về các phương pháp tinh chế, áp dụng trong sản xuất cao dược liệu giàu hoạt chất như kết tủa, hấp phụ, chiết phân bố lỏng-lỏng, kết bông, tách màng và trao đổi ion. Mục đích của nghiên cứu là đóng góp kiến thức và  kỹ thuật để nâng cao chất lượng cao dược liệu.

Từ khóa: Cao dược liệu, Chiết xuất, Tinh chế, Làm giàu hoạt chất, Nâng cao chất lượng.

Summary

Bioactive Ingredients Purification and Enrichment Technologies in Manufacturing of Herbal Extracts: A Mini Review

Herbal extract is a characteristic, important and the most popular product extracted from medicinal plants. A typical procedure of herbal extracts manufacturing comprises following steps: herbs pretreament, extraction, solvent removal, purification, concentration, drying, adjustment of bioactive markers content and completion of preparation. In the manufacturing process, purification is a very crucial stage being responsible for removing impurities and enriching bioactive compounds from extracts, which is necessary for producing extracts meeting the purity, safety and efficacy requirements in pharmaceutical applications. This mini review provided useful information about highly potential purification methods applying in manufacuring of bioactive ingredients-enriched extracts such as precipitation, adsorption, liquid-liquid extraction, flocculation, membrane separation and ion exchange. The aim of this study is contributing knowledge and techniques to the improvement of herbal extracts quality.

Keywords: Herbal extracts, Extraction, Purification, Enriching active constituents, Quality improvement.

(Nguồn tin: )