Ấn phẩm

Ứng dụng kĩ thuật tự vi nhũ hóa bào chế nanoemulsion gel chứa curcuminoid từ nghệ vàng (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020 (Trang 121 - 128)

 

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT TỰ VI NHŨ HÓA BÀO CHẾ NANOEMULSION GEL CHỨA CURCUMINOID TỪ NGHỆ VÀNG

Lê Ngọc Duy1, Lê Việt Dũng1, Nguyễn Minh Nam2, Trần Quỳnh Hoa3, Nguyễn Ngọc Chiến4,

Phạm Thị Kim Thoa1, Nguyễn Thị Lê1, Đào Anh Hoàng1, Hoàng Lê Sơn1, Lê Thị Kim Vân1,*

1Viện Dược liệu; 2Đại học Tân Tạo;

3Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; 4Đại học Dược Hà Nội

*Email: lethikimvannimm@gmail.com

(Nhận bài ngày 23 tháng 3 năm 2020)

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phát triển một nano nhũ tương- gel (nanoemulsion gel) chứa curcuminoid bằng kỹ thuật tự vi nhũ hóa. Sự kết hợp giữa nhũ tương nano và mạng gel có thể giúp cải thiện tính ổn định và tính thấm của curcuminoid. Nghiên cứu đã đánh giá độ tan bão hòa của dược chất trong các tá dược, kết hợp sử dụng phần mềm CHEMIX để xây dựng giản đồ pha, qua đó xác định vùng hình thành vi nhũ tương. Kết quả thực nghiệm cho thấy công thức nanoemulsion gel gồm: curcuminoid (0,5%), isopropyl myristate (6,6%); chất diện hoạt Tween 20 (17,5%); chất đồng diện hoạt PEG 400 (8,7%), carbopol 940 (0,5%) và nước (60,9%) có kích thước giọt tiểu phân trung bình (KTG) đạt 20 nm, phân bố kích thước (PDI) hẹp: 0,14, tính thấm qua da chuột của curcuminoid trong hệ nanoemulsion gel là (28 µg/cm2) cao gấp 43 lần so với curcuminoid trong hệ phân tán (0,65 µg/cm2). Nghiên cứu gợi ý một hướng đi tiềm năng cho bào chế thuốc dùng ngoài, mỹ phẩm từ curcuminoid hay nhiều hợp chất có sinh khả dụng thấp khác.

Từ khóa: Nano nhũ tương- gel, Kĩ thuật tự vi nhũ hóa, Curcuminoid.

Summary

Applying Self-Emulsifying Technique in Preparation Curcuminoids-Loaded Nanoemulsion Gel from Curcuma longa

The objective of this study was developing a curcuminoids nanoemulsion gel for topical drug delivery system application by self-emulsifying technique. The combination of nanoemulsion and matrix gel can improve the stability and permeability of curcuminoids. Saturation solubility of curcuminoids in several excipients was evaluated, and CHEMIX software was used to build ternary phase diagram in order to identify micro emulsion formation area. Experimental results showed that formula including curcuminoids 0.5%, isopropyl myristate (6.6%); Tween 20 (17.5%); PEG 400 (8.7%), carbopol- 940 0.5%, water (60.9%) was optimum. Average droplet size (ADS) was 20 nm, poly dispersity index (PDI) was around 0.14, the permeability through mouse’s skin of this nanoemulsion gel was significantly 43 times higher than that of dispersion gel, at 28 µg/cm2 and 0.65 µg/cm2 respectively. Research had suggested a potential approach for the preparation of topical applications containing curcuminoids or other low bioavailability compounds.

Keywords: Nanoemulsion gel, Self-emulsifying technique, Curcuminoids.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)