Ấn phẩm

Xác định hàm lượng của một số nhóm chất chính và hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá nhất mạt hương (Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022)

Tạp chí Dược liệu, tập 27, số 3/2022 (Trang 135 -142)

 

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CỦA MỘT SỐ NHÓM CHẤT CHÍNH

VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT ETHANOL

TỪ LÁ NHẤT MẠT HƯƠNG

Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thanh Phong, Lý Hải Triều, Lâm Bích Thảo*

Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu

*Email: thaonhi19842002@gmail.com

(Nhận bài ngày 06 tháng 5 năm 2022)

Tóm tắt

Nhất mạt hương là cây thân thảo được sử dụng chủ yếu làm cảnh ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, nhất mạt hương được xác định sự hiện diện và hàm lượng một số nhóm chất chính trong lá như polyphenol, flavonoid và tannin bằng phương pháp đo quang phổ UV-Vis. Hoạt tính kháng oxi hóa của cao lá nhất mạt hương được khảo sát bằng phương pháp đánh bắt gốc tự do DPPH và ABTS. Mặt khác, hoạt tính kháng khuẩn của cao lá nhất mạt hương cũng được thử nghiệm trên 6 chủng vi khuẩn gây bệnh trên đường hô hấp là Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Kết quả cho thấy, trong lá nhất mạt hương có chứa các nhóm hợp chất quan trọng như tinh dầu, carotenoid, triterpenoid, flavonoid, saponin, acid hữu cơ, chất khử, polyuronic và tannin, trong đó hàm lượng polyphenol, flavonoid và tannin lần lượt là 7,72 mgGAE/g; 2,35 mgRE/g và 1,56 mgTAE/g.  Cao lá nhất mạt hương cũng có khả năng đánh bắt gốc tự do DPPH và ABTS tốt với IC50 lần lượt là 223,19 μg/mL; 275,89 μg/mL. Cao lá nhất mạt hương còn ức chế 4 chủng vi khuẩn gây bệnh trên đường hô hấp là S. pyogenes, S. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae với MIC lần lượt là 0,312; 2,5; 0,156 và >5 mg/mL.

Từ khóa: Nhất mạt hương, Polyphenol, Flavonoid, Tannin, Kháng oxy hóa, Kháng khuẩn.

Summary

Major Composition Contents and Antibacterial Activities of Plectranthus hadiensis var. tomentosus Leaf Ethanol Extract

Plectranthus hadiensis var. tomentosus (Benth) Codd. (P. hadiensis) has a high content of essential oils that is mainly used as an ornamental in Vietnam. In this study, the total content of some major phytochemicals in P. hadiensis leaves such as polyphenols, flavonoids, and tannins were determined by UV-Vis spectroscopy. The antioxidant activity of P. hadiensis leaf extract was investigated by free radical scavenging DPPH and ABTS assays. The antibacterial activity of the P. hadiensis leaf extract was tested on 6 strains of bacteria causing respiratory diseases including Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus influenzae. The results showed that the P. hadiensis leaves contained numerous important phytochemical classes such as essential oils, carotenoids, triterpenoids, flavonoids, saponins, organic acids, reducing agents, polyuronics and tannins, in which the contents of polyphenols, flavonoids and tannins was respectively 7.72 mgGAE/g; 2.35 mgRE/g and 1.56 mgTAE/g. The leaf extract of P. hadiensis was high capable scavenger of free radicals DPPH and ABTS with IC50 of 223.19 μg/mL and 275.89 μg/mL, respectively. The extract of P. hadiensis inhibited 4 bacteria strains S. pyogenes, S. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae with MIC of 0.312; 2.5; 0.156 and >5 mg/mL, respectively.

Keywords: Plectranthus hadiensis, Polyphenols, Flavonoids, Tannins, Antioxidant, Antibacterial activity.

(Nguồn tin: )