Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp định lượng danshensu trong cao nước rễ đan sâm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020 (Trang 236 - 241)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG DANSHENSU TRONG CAO NƯỚC RỄ ĐAN SÂM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Trần Trọng Biên1,*, Bùi Thị Thúy Luyện

Đại học Dược Hà Nội

*Email: trantrongbien@gmail.com

            (Nhận bài ngày 07 tháng 7 năm 2020)

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với chế độ rửa giải gradient đã được nghiên cứu để định lượng danshensu trong cao nước rễ đan sâm. Điều kiện sắc ký gồm cột pha tĩnh RP C18 InertSustain® (250 × 4,6 mm, 5 µm). Pha động ACN và acid formic 0,1%: 0-7 phút: 10→22% ACN, 7-10 phút: 22→28% ACN, 10-20 phút: 28→35% ACN, 20-25 phút: 35→10% ACN và 25-30 phút: 10% ACN và detector mảng diod tại bước sóng 280 nm. Phương pháp có sự tuyến tính trong khoảng nồng độ 2-40 µg/ml với R² = 0,9999, lặp lại (RSD = 1,47% (n=12)), độ thu hồi từ 98,22-102,00%, LOD = 0,1 µg/ml và LOQ = 0,3 µg/ml. Phương pháp xây dựng thuận lợi để phân tích danshensu trong cao rễ đan sâm, góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng của cao nước đan sâm.

Từ khóa: HPLC, Định lượng, Danshensu, Cao đan sâm.

Summary

Development of a Method for Quantitative Analysis of Danshensu in Danshen

(Salvia miltiorrhiza Bunge) Extract by High Performance Liquid Chromatography

A simple high-performance liquid chromatography (HPLC) with a gradient eluent manner for quantification of danshensu in Danshen extract was established. The seperation system contained a C18-RP column (250 × 4.6 mm, 5 µm), a mobile phase of acetonitril (ACN) and 0.1% formic acid: 0-7 min: 10→22% ACN, 7-10 min: 22→28% ACN, 10-20 min: 28→35% ACN, 20-25 min: 35→10% ACN and 25-30 min: 10% ACN, a DAD detector at 280 nm. The developed method showed a good linearity in range of 2-40 µg/ml with R² = 0.9999, high repeatability (RSD = 1,47% (n=12)), high recovery in the range of 98.22-102.00%, LOD = 0.1 µg/ml and LOQ = 0.3 µg/ml. This validated method is convenient for rapid, routine analysis of danshensu in Danshen extract with good repeatability and accuracy.

Keywords: HPLC, Quantification, Danshensu, Danshen extract.

(Nguồn tin: )