Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời các saponin chính trong sâm Việt Nam bằng HPLC-CAD (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018 (Trang 345 - 350)

 

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI

CÁC SAPONIN CHÍNH TRONG SÂM VIỆT NAM BẰNG HPLC-CAD

Nguyễn Thị Tú Nhi2, Nguyễn Trường Huy1, Huỳnh Trần Quốc Dũng3,

Vũ Huỳnh Kim Long1, Nguyễn Minh Cang1, Vũ Duy Dũng4, Nguyễn Minh Đức1,2,*

1Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng; 2Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
3Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh;

 4Trung tâm Ươm tạo và Hỗ trợ Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

*Email: nguyenminhduc@tdtu.edu.vn

(Nhận bài ngày 17 tháng 9 năm 2018)

Tóm tắt

Phương pháp định lượng đồng thời ginsenosid-Rb1, ginsenosid-Rd, ginsenosid-Rg1 và majonosid-R2 trong thân rễ và rễ cây sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò CAD (Charged Aerosol Detector) đã được xây dựng và thẩm định. Phương pháp sắc ký được thực hiện với cột pha đảo C18 (150 mm ´ 4,6 mm; 5 mm), hệ dung môi CH3CN-H2O rửa giải theo chương trình gradient. Khoảng tuyến tính của ginsenosid Rb1 là 0,008 - 0,264 mg/ml, ginsenosid Rd là 0,008 - 0,251 mg/ml, ginsenosid Rg1 là 0,016 - 0,501 mg/ml và majonosid R2 là 0,020 - 0,637 mg/ml với các hệ số tương quan đều trên 0,998. Phương pháp có độ lặp lại (RSD) ≤ 2,85% và độ đúng trong khoảng 95-105%. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) lần lượt của ginsenosid-Rb1 là 0,0008 và 0,0028 mg/ml, ginsenosid-Rd là 0,0008 và 0,0026 mg/ml, ginsenosid-Rg1 là 0,0013 và 0,0050 mg/ml,  majonosid-R2 là 0,0014 và 0,0033 mg/ml. Phương pháp có thể ứng dụng để định lượng đồng thời các saponin chính gồm ginsenosid Rb1, ginsenosid Rd, ginsenosid Rg1 và majonosid R2 trong sâm Việt Nam một cách hiệu quả.

Từ khóa: Panax vietnamensis, định lượng đồng thời, HPLC-CAD, Ginsenosid, Majonosid-R2. 

Summary

Simultaneous Quantification of Major Saponins from the Underground Part of Vietnamese Ginseng by HPLC-CAD

An HPLC-CAD method for simultaneous quantification of ginsenoside-Rb1, ginsenoside-Rd ginsenoside-Rg1, and majonoside-R2 from the underground part of Panax vietnamensis (Vietnamese ginseng) was developed and validated. The method was carried out by using a reversed-phase C18 column (150 mm x 4.6 mm, 5 µm) with a gradient solvent system of CH3CN-H2O. The calibration curves showed good logarithmic regression with the concentration range of ginsenoside-Rb1: 0.008 - 0.264 mg/ml, ginsenoside-Rd: 0.008 - 0.251 mg/ml, ginsenoside-Rg1: 0.016 - 0.501 mg/ml, and majonoside-R2: 0.020 - 0.637 mg/ml, all with R2≥ 0.998. The limit of detection (LOD) and quantification (LOQ), respectively, were 0.0008 and 0.0028 mg/ml for ginsenoside-Rb1, 0.0008 and 0.0026 mg/ml for ginsenoside-Rd, 0.0013 and 0.0050 mg/ml for ginsenoside- Rg1, and 0.0014 and 0.0033 mg/ml for majonoside-R2,. The developed method can be applied for simultaneous quantification of main saponins including ginsenoside-Rb1, ginsenosid-Rd, ginsenoside-Rg1, and majonoside-R2, in Vietnamese ginseng.

Keywords: Panax vietnamensis, Simultaneous quantification, HPLC-CAD, Ginsenoside, Majonoside-R2.

(Nguồn tin: )