Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời polydatin, resveratrol và emodin trong dược liệu cốt khí củ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang  245 - 252)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI POLYDATIN, RESVERATROL VÀ EMODIN TRONG DƯỢC LIỆU CỐT KHÍ CỦ BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Nguyễn Đình Quân1,*, Đồng Văn Thành2, Phương Thiện Thương1,

Lê Đình Chi2, Nguyễn Minh Khởi1

1Viện Dược liệu; 2Đại học Dược Hà Nội

*Email: quandn.dkh@gmail.com

(Nhận bài ngày 25 tháng 6 năm 2018)

Tóm tắt

Phương pháp định lượng đồng thời polydatin, resveratrol và emodin trong dược liệu cốt khí củ (Radix Polygoni cuspidati) bằng phương pháp HPLC đã được xây dựng. Phương pháp sắc ký được thực hiện trên cột pha đảo Zorbax Eclipse XDB - C18 (250 x 4,6mm; 5µm), hệ dung môi pha động methanol - nước, chạy theo chương trình gradient với tốc độ dòng 0,8 mL/ phút, bước sóng phát hiện 306 nm đối với polydatin và resveratrol, 254 nm đối với emodin. Các đường chuẩn xây dựng đều có độ tuyến tính cao (r2 > 0,99). Phương pháp có độ lặp lại cao với các giá trị RSD% từ 2,15 đến 2,62%. Độ thu hồi của phương pháp nằm trong khoảng từ 99,3 - 101,3%. Phương pháp này được áp dụng để định lượng đồng thời polydatin, resveratrol và emodin trong các mẫu cốt khí củ thu hái tại Việt Nam.

Từ khóa: Cốt khí củ, Radix Polygoni cuspidati, HPLC, Polydatin, Resveratrol, Emodin.

Summary

Simultaneous Determination of Polydatin, Resveratrol and Emodin in Radix Polygoni cuspidati by High Performance Liquid Chromatography

In this study, an HPLC method was developed to simultaneously determine three major compounds in Radix Polygoni Cuspidati, namely polydatin, resveratrol and emodin. The method was carried out by using a Zorbax Eclipse XDB - C18 (250 x 4,6mm; 5µm) column with a gradient solvent system of methanol-water and UV detection at 306 nm (for polydatin and resveratrol) and 254 nm (for emodin). All calibration curves showed good linearity (r2 ≥ 0.99) within test ranges. This method showed good repeatability for the quantification of these three components in Radix Polygoni Cuspidati with relative standard deviations ranged from 2.15 to 2.62%. In the recovery test, results of accuracy ranged from 99.3% to 101.3%. The developed method was applied for simultaneous analysis of polydatin, resveratrol and emodin in Radix Polygoni Cuspidati collected in Vietnam.

Keywords: Radix Polygoni cuspidati, HPLC, Polydatin, Resveratrol, Emodin.

(Nguồn tin: )