Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp định lượng một số saponin trong cây bảy lá một hoa Việt Nam bằng HPLC-PDA (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang 235 - 240)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ SAPONIN TRONG CÂY BẢY LÁ MỘT HOA VIỆT NAM BẰNG HPLC-PDA

Cao Ngọc Anh1, Mã Vân Kiều1, Lê Thị Loan2, Đỗ Thị Hà2,*, Thái Nguyễn Hùng Thu3,*

1Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; 2Viện Dược liệu; 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: tnht22@yahoo.com hoặc hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 03 tháng 4 năm 2018)

Tóm tắt

Phương pháp định lượng một số saponin trong cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis) (PPC) đã được xây dựng và thẩm định với cột pha đảo Water C18 (250 x 4,6 mm, 5µm), rửa giải bằng dung dịch gradient 0,1% phosphoric trong nước (A) và acetonitril (B), tốc độ dòng 1,0 ml/phút và bước sóng phát hiện ở 203 nm. Phương pháp định lượng đã được xây dựng và thẩm định cho thấy có sự phụ thuộc tuyến tính giữa diện tích pic với nồng độ các chất nghiên cứu với r ≥ 0,9985, độ lặp lại cao, độ thu hồi đạt 95,0-105,0%, giới hạn phát hiện thấp hơn 8,250 µg/mL. Phương pháp đã xây dựng phù hợp để định lượng paris saponin I, II, VI và VII trong dược liệu PPC. Áp dụng phương pháp đã xây dựng để khảo sát 4 thành phần này trong một số mẫu PPC trồng ở Việt Nam, kết quả cho thấy có sự khác biệt lớn về thành phần và hàm lượng các chất nghiên cứu, tùy từng loại hợp chất saponin mà hàm lượng dao động từ 0 đến 0,561 g/100 g tính theo dược liệu khô kiệt.

Từ khóa: Bảy lá một hoa (PPC); Paris saponin I, II, VI, VII; Sắc ký lỏng hiệu năng cao; Phân tích định lượng.

Summary

Development of a PDA-HPLC Method for the Simultaneous Quantification of Several Saponins in Paris polyphylla var. chinensis Collected in Vietnam

A HPLC method for the quantitative determination of several saponins in Paris polyphylla var. chinensis (PPC) has been established and validated. The PDA-HPLC analysis was established on a Water C18 column using acetonitrile and 0.1% phosphoric acid as a mobile phase, flow rate 1.0 ml/min, detection wavelength of 203 nm. Method validation confirmed that the assay exhibited good linearity (r ≥ 0.9985), accuracy (recovery rates ranged from 95.0 to 105.0%), detection limits were always lower than 8.250 µg/mL. The analysis of several PPC samples showed significant differences based on distribution regions of this plant, as for example the content of each saponin varied from 0 to 0.561 g/100g dried materials.

Keywords: Paris polyphylla var. chinensis (PPC); paris saponin I, II, VI, VII; HPLC; Quantification analysis.

(Nguồn tin: )