Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp phân tích 04 hợp chất saponin trong loài bảy lá một hoa bằng phương pháp HPLC-DAD và áp dụng định lượng trên một số loài thuộc chi Paris L. thu hái ở Lai Châu (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023 (Trang 9 - 15)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 04 HỢP CHẤT SAPONIN

TRONG LOÀI BẢY LÁ MỘT HOA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-DAD

VÀ ÁP DỤNG ĐỊNH LƯỢNG TRÊN MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI PARIS L. THU HÁI Ở LAI CHÂU

Lê Thị Loan, Vũ Thị Diệp, Nguyễn Quỳnh Nga, Đỗ Thị Hà*

Viện Dược liệu

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 22 tháng 9 năm 2022)

Tóm tắt

Hàm lượng các hợp chất paris saponin D, paris saponin H, gracillin và polyphyllin D trong các mẫu Bảy lá một hoa được xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp với detector DAD (HPLC-DAD), sử dụng cột sắc ký pha đảo Agilent XDB C18, rửa giải bằng hệ gradient acetonitril (A) và 0,1% phosphoric acid trong nước (B), tốc độ dòng 1,0 mL/phút tại bước sóng 203 nm. Phương pháp định lượng được thẩm định tính đặc hiệu, khoảng tuyến tính, độ đúng, LOD, LOQ để định lượng các chất đánh dấu trong 15 mẫu thân rễ Bảy lá một hoa thuộc 2 loài Paris polyphylla var. chinensisParis vietnamensis thu tại Lai Châu. Kết quả cho thấy tổng hàm lượng 4 chất trong các mẫu dao động từ 0,93 ± 0,01% đến 11,19 ± 0,09% tính theo khối lượng dược liệu khô kiệt. Bên cạnh đó, kết quả cũng cho thấy có sự khác biệt về thành phần và hàm lượng các saponin giữa các loài.

Từ khoá: Paris vietnamensis, Paris polyphylla var. chinensis, Saponin, Bảy lá một hoa.

Summary

Development of an HPLC-DAD Method for Four Saponins in Paris polyphylla and Quantitation in Several Species

of Paris L. Genus Collected in Lai Chau Province

The content of compounds paris saponin D, paris saponin H, gracillin and polyphyllin D in the rhizomes of Paris were determined using an HPLC-DAD method, using an Agilent XDB C18 reversed-phase column, a gradient condition of acetonitrile (A) and 0.1% phosphoric acid in water (B), the flow rate was 1.0 mL/min and the detection wavelengths were set at 203 nm. The method was validated for specificity, linearity, accuracy, LOD, LOQ to determine the quantity of markers in 15 samples belonging to two species Paris polyphylla and Paris vietnamensis collected in Lai Chau. The results showed that the total content of 4 substances in the samples ranged from 0.93 ± 0.01% to 11.19 ± 0.09%. In addition, the results also showed that there were differences in the composition and content of saponins between species.

Keywords: Paris vietnamensis, Paris polyphylla var. chinensis, Saponins.

(Nguồn tin: )