Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp phân tích định lượng acid chlorogenic trong rễ tục đoạn thu từ loài Dipsacus asper ở Việt Nam bằng phương pháp HPLC-DAD (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020 (Trang 226 - 230)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG ACID CHLOROGENIC TRONG RỄ TỤC ĐOẠN THU TỪ LOÀI DIPSACUS ASPER Ở VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-DAD

Nguyễn Thị Hà Ly1,*, Nguyễn Thị Hằng1,

Hoàng Thị Tuyết1, Nguyễn Quỳnh Nga1, Nguyễn Thị Bích Thu2, Nguyễn Thị Phương1,*

1Viện Dược liệu; 2Khoa Dược - Đại học Duy Tân

*Email: nguyenthihaly.chem@gmail.com hoặc vudangquang148@gmail.com

(Nhận bài ngày 18 tháng 7 năm 2020)

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng dược liệu tục đoạn ở Việt Nam dựa trên hàm lượng hoạt chất có trong mẫu. Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy một số mẫu tục đoạn ở Việt Nam đều không có thành phần asperosaponin VI như DĐVN V quy định, mà có chứa thành phần acid chlorogenic. Từ đó, nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng phương pháp HPLC-DAD định lượng acid chlorogenic trong dược liệu tục đoạn thu tại các vùng khác nhau ở Việt Nam (Lào Cai, Hà Giang), mẫu mua từ Trung Quốc và mẫu mua trên thị trường Việt Nam. Kết quả thu được góp phần kiểm soát chất lượng tục đoạn ở Việt Nam.

Từ khóa: Tục đoạn, Dipsacus asper, Acid chlorogenic, HPLC-DAD, Thẩm định phương pháp.

Summary

Development of an Analysis Method for Quantification of Chlorogenic Acid in Radix Dipsaci asper Cultivated in Vietnam Using HPLC-DAD

In this study, quality of the Radix Dipsaci asper samples cultivated in Vietnam based on the content of active compounds was evaluated. The results showed that asperosaponin VI was not detected in some Radix Dipsaci asper samples cultivated in Vietnam as Vietnamese Pharmacopoeia V prescribed, but these samples contained chlorogenic acid. A method to quantify chlorogenic acid in Radix Dipsaci asper using HPLC-DAD technique and applied the method to evaluate the contents of chlorogenic acid in the Radix Dipsaci asper samples cultivated in Vietnam (5 samples in LaoCai, 5 samples in HaGiang), 2 samples from China and 3 market samples in Vietnam was developed. The results have contributed to control the quality Radix Dipsaci asper in Vietnam.

Keywords: Radix Dipsaci asper, Chlorogenic acid, HPLC-DAD, Validation.

(Nguồn tin: )