Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp phân tích định lượng tilirosid trong dược liệu cối xay ở Việt Nam bằng HPLC-UV (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021 (Trang 309 - 315)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TILIROSID TRONG DƯỢC LIỆU CỐI XAY Ở VIỆT NAM BẰNG HPLC-UV

Nguyễn Thị Hà Ly*, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Phương,

Nguyễn Minh Khởi

Viện Dược liệu

*Email: nguyenthihaly.chem@gmail.com

(Nhận bài ngày 26 tháng 9 năm 2021)

Tóm tắt

Phương pháp phân tích định lượng tilirosid trong dược liệu cối xay bằng kỹ thuật HPLC-UV đã được xây dựng. Mẫu dược liệu cối xay được chiết hồi lưu với dung môi MeOH 80% trong 1 giờ. Điều kiện phân tích sắc ký HPLC-UV gồm cột C18 (250×4,6 mm; 5 µm), pha động gồm hai kênh A và B, trong đó kênh A là nước chứa 0,1% acid phosphoric, kênh B là acetonitril (B) với chương trình rửa giải gradient trong 45 phút; tốc độ dòng: 0,7 ml/phút; detector UV phát hiện tại bước sóng 313 nm. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp xây dựng có độ lặp lại tốt (các giá trị RSD% đều nhỏ hơn 2%), độ chính xác cao (hiệu suất thu hồi trung bình đạt trong khoảng 92,32 - 98,52%) và độ nhạy tốt (LOD và LOQ lần lượt là 1,2 µg/g và 3,5 µg/g). Áp dụng phương pháp xây dựng được nhằm đánh giá hàm lượng tilirosid trong một số mẫu dược liệu cối xay trồng tại một số vùng khác nhau ở Việt Nam.

Từ khóa: Cối xay, Abutilon indicum, Tilirosid, HPLC-UV, Định lượng.

Summary

Development and Validation of HPLC-UV for Quantitative Determination of Tiliroside in Herba Abutili indici

An analytical method for quantitative determination of tiliroside in herba Abutili indici using HPLC-UV was developed. The herba Abutili indici sample was refluxed for 1 hour with MeOH 80%. The HPLC-UV conditions: C18 column (250×4.6 mm; 5 µm), mobile phase is a mixture of 0.1% phosphoric acid (A) and acetonitrile (B) with 45-minute gradient program; flow rate of 0.7 ml/min; UV detection at 313 nm. The developed method was validated with good repeatability (RSD% values < 2%), high accuracy (mean recoveries of tiliroside were 92.32 - 98.52%) and good sensitivity (LOD and LOQ of tiliroside were 1.2 µg/g and 3.5 µg/g, respectively). This method was applied for quantitative assay of tiliroside in some herba Abutili indici samples cultivated in Vietnam.

Keywords: Abutilon indicum, Tiliroside, HPLC-UV, Determination.

(Nguồn tin: )