Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp xác định đồng thời ginsenosid Rb1 và ginsenosid Rg3 bằng HPLC trong tam thất chế biến (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 4/2020 (Trang 231 - 236)

 

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GINSENOSID Rb1 VÀ GINSENOSID Rg3 BẰNG HPLC TRONG TAM THẤT CHẾ BIẾN

Nguyễn Thị Lê1, Lê Ngọc Duy1, Trịnh Hiền Trung2, Nguyễn Sĩ Nguyên3, Lê Việt Dũng4,

Trần Việt Hùng5, Tống Thị Thanh Vượng6, Nguyễn Thảo Nguyên6, Đinh Thị Huyền Trang7,

Lê Đình Chi6,*, Lê Thị Kim Vân1,*

  1. Viện Dược liệu; 2Công ty Cổ phần Dược liệu TH; 3Khoa Dược - Đại học Duy Tân;

 4Cục Y học cổ truyền - Bộ Y tế; 5Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh;

  1. Đại học Dược Hà Nội; 7Ngành Hóa - Viện Sư phạm Tự nhiên - Đại học Vinh

*Email: lethikimvan@gmail.com hoặc ledinhchi@gmail.com

(Nhận bài ngày 23 tháng 7 năm 2020)

Tóm tắt

Một phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đơn giản, chính xác đã được xây dựng, thẩm định để định lượng đồng thời G-Rb1 và G-Rg3 trong tam thất chế biến. Phương pháp được tiến hành trên cột sắc ký C18 (4,6 ´ 150 mm, 5 µm) sử dụng pha động là hỗn hợp acetonitril - nước có thành phần thay đổi theo chương trình gradient. Tốc độ dòng pha động được duy trì ở 0,75 ml/phút. Thể tích tiêm mẫu là 20 µL. Phát hiện bằng detector UV ở 203 nm. Phương pháp được thẩm định về độ tuyến tính, độ đặc hiệu, độ lặp lại và độ đúng đạt yêu cầu về thẩm định phương pháp của AOAC International và ICH, và đã được áp dụng để xác định hàm lượng hai ginsenosid Rb1 và Rg3 trong tam thất chế biến. Kết quả hàm lượng của hai ginsenosid đã bước đầu được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của một số điều kiện trong quá trình chế biến lên thành phần hóa học của tam thất chế biến.

Từ khóa: Tam thất chế biến, Ginsenosid Rb1, Ginsenosid Rg3, HPLC.

Summary

Development of an HPLC Method for Simultaneous Determination of Ginsenoside Rb1 and Ginsenoside Rg3 in Processed Panax notoginseng

A simple and accurate high performance liquid chromatography (HPLC) method was developed and validated for simultaneous determination of ginsenoside Rb1 and ginsenoside Rg3 in processed Panax notoginseng. The method was carried out on a C18 column (4.6 mm ´ 150 mm, 5 mm), using an acetonitrile - water mixture as mobile phase with composition varying following a gradient program and with flow rate maintained at 0.75 ml per minute. The injection volume was set at 20 µL and the detection of analytes was done by means of a UV-Vis detector set at 203 nm. The method was validated in terms of linearity, specificity, precision and accuracy and was proved as suitable for the intended application, and it was applied to determine the content of the two ginsenoside Rb1 and Rg3 in processed Panax notoginseng. The content of ginsenoside Rb1 and Rg3 was then used to investigate the effect of some processing conditions on the chemical composition of process Panax notoginseng.

Keywords: Processed Panax notoginseng, Ginsenoside Rb1, Ginsenoside Rg3, HPLC.

(Nguồn tin: )