Ấn phẩm

Xây dựng và thẩm định phương pháp HPLC định lượng đồng thời cafein và EGCG trong lá chè xanh (Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020)

Tạp chí Dược liệu, tập 25, số 2/2020 (Trang 97 - 104)

 

XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP HPLC

ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI CAFEIN VÀ EGCG TRONG LÁ CHÈ XANH

Trần Trọng Biên1,*, Vũ Văn Tuấn2, Nghiêm Thị Minh3

1Đại học Dược Hà Nội; 2Khoa Dược, Đại học Đại Nam; 3Cao đẳng Y tế Hà Nội

*Email: trantrongbien@gmail.com

(Nhận bài ngày 21 tháng 2 năm 2020)

Tóm tắt

Xây dựng và thẩm định phương pháp HPLC với chế độ rửa giải đẳng dòng để định lượng đồng thời cafein và EGCG trong lá chè xanh đã được thực hiện. Hiệu suất chiết các chất phân tích cao nhất đạt được với dung môi ethanol 50%. Điều kiện sắc ký gồm cột pha đảo C18-RP (250 × 4,6 mm, 5 µm), pha động methanol/phosphoric acid/nước (20/0,1/79,9, v/v) và detector DAD tại bước sóng 280 nm. Phương pháp được thẩm định theo hướng dẫn của AOAC với các thông số độ đặc hiệu, độ thích hợp hệ thống, khoảng tuyến tính, độ lặp lại, độ đúng, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp phân tích cafein và EGCG trong lá chè xanh có độ đặc hiệu tốt, lặp lại, độ đúng và độ nhạy cao, cho phép định lượng chính xác các hoạt chất trong lá chè xanh.

Từ khóa: HPLC, Cafein, EGCG, Chè xanh.

Summary

Developement and Validation of an HPLC Method for Simultaneous Quantification of Caffeine and EGCG

in Green Tea Leaves (Camellia sinensis L.)

A simple high-performance liquid chromatography (HPLC) with an isocratic eluent manner for simultaneous quantification of caffeine and EGCG in green tea was established. The highest extraction yield of analytes achieved by using of 50% ethanol-water solvent. The separation system contained a reverse phase column C18-RP (250 × 4.6 mm, 5 µm), a mobile phase of methanol/phosphoric acid/water (20/0.1/79.9, v/v) and a DAD detector at 280 nm. The method was validated according to AOAC guidelines with selectivity, system suitability, linear range, accuracy, repeatability, limit of detection and limit of quantification. This validated method is convenient for rapid, routine analysis of caffeine and EGCG in green tea with acceptable repeatability and accuracy.

Keywords: HPLC, Caffeine, EGCG, Green tea.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)