Ấn phẩm

Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng đồng thời bốn hợp chất polymethoxyflavon trong dược liệu ngải đen bằng phương pháp HPLC (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 5/2023 (Trang 287 - 292)

 

XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG

ĐỒNG THỜI BỐN HỢP CHẤT POLYMETHOXYFLAVON

TRONG DƯỢC LIỆU NGẢI ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

     Nguyễn Văn Bình1, #,  Nguyễn Thị Vân1, #, Lê Quang Thảo1, Lê Đình Chi2,

Đỗ Thị Hà3, Đoàn Cao Sơn1,*

1Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; 2Trường Đại học Dược Hà Nội;

 3Viện Dược liệu

#: Đồng tác giả chính

*Email: doancaoson.nidqc@gmail.com

(Nhận bài ngày 17 tháng 02 năm 2023)

Tóm tắt

Ngải đen (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) là một loài cây thân thảo thuộc họ Gừng (Zingiberaceae). Thành phần chính tạo nên hoạt tính sinh học của ngải đen là các polymethoxyflavon, trong đó, bốn hợp chất gồm 5,7-dimethoxyflavon (DMF); 3,5,7-trimethoxyflavon (3,5,7-TMF); 5,7,4′-trimethoxyflavon (5,7,4′-TMF) và 3,5,7,4-tetramethoxyflavon (TTMF) được lựa chọn làm chất đánh dấu định tính và định lượng cho dược liệu ngải đen. Các polymethoxyflavon được chiết từ thân rễ ngải đen và định lượng đồng thời bằng phương pháp sắc ký lỏng pha đảo (RP-HPLC) sử dụng cột C18 (4,6 mm x 250 mm, 5 µm), detector UV (264 nm) với hệ pha động gồm methanol và nước rửa giải theo chương trình gradient. Phương pháp được thẩm định theo hướng dẫn của ICH-(Q2R1) và AOAC 2016 với độ đặc hiệu phù hợp, độ chính xác cao, độ đúng tốt, khoảng tuyến tính rộng. Quy trình phân tích được ứng dụng để định lượng đồng thời bốn hợp chất polymethoxyflavon trong năm mẫu ngải đen thu hái tại các vùng khác nhau của Việt Nam. Kết quả cho thấy tổng hàm lượng bốn hợp chất polymethoxyflavon nằm trong khoảng từ 3,03% đến 3,91% (kl/kl). Cụ thể, hàm lượng DMF nằm trong khoảng từ 0,85% đến 1,49%; hàm lượng 5,7,4’-TMF nằm trong khoảng từ 1,07% đến 1,47%; hàm lượng 3,5,7-TMF nằm trong khoảng từ 0,24% đến 0,37% và hàm lượng TTMF nằm trong khoảng từ 0,56% đến 0,74%.

Từ khóa: 5,7-dimethoxyflavon, 3,5,7-trimethoxyflavon, 5,7,4′-trimethoxyflavon, 3,5,7,4′-tetramethoxyflavon, Ngải đen, Kaempferia parviflora, Định lượng, RP-HPLC.

Summary

Development and Validation of Simultaneous Quantitative Analysis of Four Methoxyflavones from Rhizoma of Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker by HPLC

Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker (KP) is an herbaceous plant belonging to the Zingiberaceae family. The major bioactive components of KP rhizoma, 5,7-dimethoxyflavone (DMF), 3,5,7-trimethoxyflavone (3,5,7-TMF), 5,7,4′-trimethoxyflavone (5,7,4′-TMF) and 3,5,7,4-tetramethoxyflavone (TTMF), were chosen as the quantitative and qualitative markers for this plant material. These polymethoxyflavones (PMFs) were extracted from KP rhizomes and analysed simultaneously by RP-HPLC with DAD detector. The method was carried out on a C18 column (4.6 mm x 250 mm, 5 µm), detector UV (264 nm), using methanol-water mixture as the mobile phase. The developed method has been illustrated to satisfy the requirements of specificity, system suitability, linearity, accuracy, and precision (repeatability and intermediate precision) according to ICH-(Q2R1) and AOAC 2016 guidelines. The method was applied to determine these PMFs in five samples of KP collected in various regions of Vietnam. Results showed that the content of four polymethoxyflavones in KP was from 3.03% to 3.91% (w/w). As follows, the content of DMF was from 0.85% to 1.49%; 5,7,4’-TMF was from 1.07% to 1.47%; 3,5,7-TMF was from 0.24% to 0.37%; and TTMF was from 0.56% to 0.74%.

Keywords: 5,7-dimethoxyflavone, 3,5,7-trimethoxyflavone, 5,7,4′-trimethoxyflavone, 3,5,7,4′-tetramethoxyflavone, Kaempferia parviflora, Quantitation, RP-HPLC.

(Nguồn tin: )