Các sản phẩm khác

Giới thiệu sách mới: Pharmacopoeia of the people’s republic of China 2015

Pharmacopoeia of the people’s republic of China 2015/The State  Pharmacopoeia Commission of P.R.China, 2015._30x21cm

  • Vol.IA:        1000p.
  • Vol.IB:        1185p. + Index
  • Vol.II :        1175p  + Index    
  • Vol.III:      475p. + General Chapters
  • Vol.IV:      700p. + Index

(Nguồn tin: )