Tạp chí

Bổ sung loài Lonicera calcarata Hemsl. (họ Kim ngân - Caprifoliaceae) cho hệ thực vật Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

Bổ sung loài Lonicera calcarata Hemsl. (họ Kim ngân - Caprifoliaceae) cho hệ thực vật Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

12/12/2014

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của phân đoạn dịch chiết flavonoid từ lá cây ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của phân đoạn dịch chiết flavonoid từ lá cây ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

12/12/2014

Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees enhances cytotoxicity in combination with trail and suppresses invasion and migration in MDA MB-231 cell line in vitro (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees enhances cytotoxicity in combination with trail and suppresses invasion and migration in MDA MB-231 cell line in vitro (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

18/09/2014

Sàng lọc các cây thuốc Việt Nam có tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

Sàng lọc các cây thuốc Việt Nam có tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

18/09/2014

Độc tính cấp và tác dụng chống tăng glucose huyết của bột glucomannan tách chiết từ củ nưa trồng tại Thừa Thiên Huế (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

Độc tính cấp và tác dụng chống tăng glucose huyết của bột glucomannan tách chiết từ củ nưa trồng tại Thừa Thiên Huế (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

18/09/2014

Đánh giá tác dụng của chế phẩm BB1 trên sự suy sinh dục gây ra bởi natri valproat (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

Đánh giá tác dụng của chế phẩm BB1 trên sự suy sinh dục gây ra bởi natri valproat (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

18/09/2014

Antioxidant activity and chemical constituents from Iris japonica Thunb. (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

Antioxidant activity and chemical constituents from Iris japonica Thunb. (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

18/09/2014

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của phân đoạn dịch chiết flavonoid từ lá cây ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của phân đoạn dịch chiết flavonoid từ lá cây ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

18/09/2014

Flavonoid phân lập từ cây mua bà thu hái ở Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

Flavonoid phân lập từ cây mua bà thu hái ở Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

18/09/2014

Ergostane and lanostane steroids from fruiting body of Ganoderma lucidum collected in Quangnam – Danang (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

Ergostane and lanostane steroids from fruiting body of Ganoderma lucidum collected in Quangnam – Danang (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 6/2013)

18/09/2014