Tin tức

Hội thảo triển khai công tác khoa học và công nghệ ngành Y tế 2024

Sáng ngày 16/03/2024 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo triển khai công tác khoa học và công nghệ ngành Y tế 2024. PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu tại hội thảo.

Tham dự có TS. Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại din các V, Cc, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc B Y tế; B Khoa hc và Công ngh; các chuyên gia, các nhà khoa hc ngành Y tế và mt s đơn v liên quan, Viện Dược liệu...

PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Ngh quyết s 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 ca Ban chp hành Trung ương Đảng khóa XI v phát trin khoa hc và công ngh phc v s nghip công nghip hóa, hiđại hóa trong điu kin kinh tế th trường định hướng XHCN và hi nhp quc tế, trong đó đã nêu ra các quan đim v phát trin khoa hc và công ngh như: “Phát trin và ng dng khoa hc và công ngh là quc sách hàng đầu. S lãnh đạo cĐảng, năng lc qun lý ca Nhà nước và tài năng, tâm huyết cđội ngũ cán b khoa hc và công ngh đóng vai trò quyếđịnh thành công ca s nghip phát trin khoa hc và công ngh.

            Để tiếp tc thc hin Ngh quyết s 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 ca Ban chp hành Trung ương Đảng khóa XI, ngày 11/01/2024, B Chính tr đã ban hành Kết lun s 69-KL/TW, trong đó ghi nhn: Phát trin khoa hc và công ngh phc v s nghip công nghip hóa, hiđại hóđất nướđã có bước chuyn biến tích cc, tng bước khng định vai trò động lc trong phát trin kinh tế - xã hi.

            Thc hin Ngh quyết s 20-NQ/TW và Kết lun s 69-KL/TW, B Y tế hiđang khn trương xây dng Kế hoch hành động ca Ban cán s Đảng B Y tế để trin khai các ni dung ca Ngh quyết, Kết lun ca B Chính tr trong ngành Y tế đảm bo kp thi, hiu qu.

Ngày 30/01/2023, B Chính tr đã ban hành Ngh quyết s 36-NQ/TW v phát trin và ng dng công ngh sinh hc phc v phát trin bn vng đất nước trong tình hình mi, trong đó đưa ra nhim v, gii pháp v Đẩy mnh ng dng công ngh sinh hc trong lĩnh vc y tế. Tp trung nghiên cu sn xut thuc, vc xin đáng nhu cu khám, cha bnh và phòng chng dch bnh; nghiên cu công ngh tế bào gc trong công nghip dược phm, công ngh gen, sn xut nguyên liu và các loi thuc sinh hc, thc phm chc năng có ngun gc tho dược.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết thêm: trên cơ s ch trương, chính sách cĐảng, Nhà nước v phát trin khoa hc và công ngh, s n lc ca ngành Y tế, s phi hp tích cc ca các B, ban, ngành; Đặc bit là s h tr hiu qu ca B Khoa hc và Công ngh, các nhà khoa hc ngành Y tế, các y bác sĩ đã trin khai và đạđược nhiu thành tu v nghiên cu khoa hc, phát trin và ng dng công ngh trong chđoán, điu tr, sn xut vc xin, thuc, dược liu.

Mt s phương pháp chđoán và điu tr đã đạt kết qu tương đương vi các nước tiên tiến trên thế gii, được cng đồng khoa hc quc tế công nhn và được ghi nhn qua các gii thưởng ln trong nước và quc tế.

Vit Nam đã nghiên cu sn xuđược 10 loi vc xin trong s 11 loi vc xin s dng cho Chương trình tiêm chng m rng; tiếp nhn và làm ch được mt s công ngh sn xut các loi thuc cha bnh có bn cht là protein và enzyme; phát hin và ng dng các ch th sinh hc liên quan đến các bnh ung thư và bnh di truyn; đạđược mt s kết qu liên quan đếng dng công ngh tế bào trong bo tn và phát trin các ngun dược liu quý hiếm.

“Các kết qu nghiên cu khoa hc, phát trin công ngh đã góp phn quan trng trong công tác chăm sóc, bo v sc khe nhân dân và s phát trin kinh tế - xã hi”- Thứ trưởng phát biểu.

            Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cũng biu dương và chúc mng nhng thành công cđội ngũ các nhà khoa hc ngành Y tế thi gian qua và đề nghị cáđơn v, nhà khoa hc ngành Y tế s tiếp tc tham gia tích cc, n lc hơn nđể hođộng khoa hc và công ngh ngành Y tế ngày càng phát trin, ng dng hiu qu cho công tác chăm sóc, bo v sc kho nhân dân.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cũng nêu rõ: bên cnh nhng kết qu đã đạđược, công tác nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh ngành Y tế vn còn nhng tn ti, khó khăn như: công tác khoa hc công ngh ngành Y tế chưa thc s phát trin tương xng vi tim năng, kh năng và mi ch tp trung  các trung tâm ln; vic ph biến, chuyn giao k thut cho tuyến dưới chưđược thc hin kp thi, hiu qu; các nghiên cu còn nh l do trang thiết b phc v nghiên cu còn thiếu, không đồng b và chưđượđầu tư tho đáng; thiếu nhân lc là các chuyên gia, các nhóm nghiên cu mnh; các nghiên cu có tính d báo, đo lường kh năng và din biến ca các bnh dch mi ni, bnh dch tái din còn chưđược chú trng đầđủ và vn còít nghiên cu to ra các sn phm có giá tr kinh tế, kh năng cnh tranh trên th trường.

“Nhng tn ti, khó khăn trên do nhiu nguyên nhân, trong đó mt s nguyên nhân chính như: do nghiên cu, phát trin và ng dng khoa hc trong lĩnh vc y tế liên quan trc tiếđến sc khe, tính mng người dân và là vđề khó, nhy cm; do cơ chế, chính sách và đầu tư cho khoa hc công ngh còn hn chế, chưa có cơ chế cho nghiên cu ri ro, mo him; s phi hp thc thi gia Lut Khoa hc công ngh và các Lut chuyên ngành còn chưđồng b nên khó đưa ra sn phm cui cùng phc v xã hi”- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

TS.Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và Đào tạo báo cáo tại hội thảo.

            Để tiếp tc tăng cường công tác khoa hc và công ngh ngành Y tế nhđáng nhim v bo v và chăm sóc sc khe nhân dân trong tình hình mi, trin khai thc hin các quy định ti Lut Khoa hc và Công ngh, Lut Khám bnh, cha bnh, Lut Dược, Lut S hu trí tu, Ngh định 95/2022/NĐ-CP ca Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị cáđại biu tp trung tho lun mt s ni dung như:

1. Góp ý sđổi Lut Khoa hc và Công ngh trong lĩnh vc y tế đảm bo thng nht, đồng b vi các Lut chuyên ngành như Lut Dược, Lut Khám bnh, cha bnh và phù hp thc tin hin nay;

2. Ph biến, trin khai Lut Khám bnh, cha bnh s 15/2023/QH15 (ni dung v th nghim lâm sàng k thut mi, phương pháp mi và thiết b y tế trong khám bnh, cha bnh);

3. Hướng dn trin khai Kế hoch khoa hc công ngh ngành Y tế năm 2024-2025 bđảđúng quy định, hiu qu, kh thi và kp thi.

PGS.TS. Nguyễn Minh Khởi - Viện trưởng Viện Dược liệu phát biểu Chương trình KC.11/21-30 và một số định hướng góp phần phát triển Công nghiệp Dược Việt Nam tại Hội thảo

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu cũng được nghe và thảo luận một số nội dung như: hệ thống các văn bản pháp luật về khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới lĩnh vực y tế; các báo cáo nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia trong lĩnh vực y tế; báo cáo sđổi Lut Khoa hc và Công ngh năm 2014; dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 4/TT-BYT ngày 05/03/2020 quy định việc thành lập, chức nặng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học; phổ biến, triển khai Nghị định 96/2023/NĐ-CP  ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 quy định chi tết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (nội dung về thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thiết bị y tế trong khám, chữa bệnh); hướng dẫn triển khai Kế hoạch khoa học công nghệ ngành Y tế năm 2024-2025…/.

(Nguồn tin: Bộ Y tế và tổng hợp thêm)