Văn bản của BYT

QĐ số 643/QĐ-BYT ngày 18/3/2024 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030